kinkyporn.cc
Jūs esat sadaļā

TV & Audio tehnika

TV & Audio tehnika

LED TV

LED, seek jeb gaismu izstarojoš?s diodes ir tehnolo?ija, viagra approved ko s?k izmantot aizvien biež?k un aizvien daž?d?kos pielietojumos. LED tehnolo?ija noteikti, ka ir viena no visskaidr?kaj?m un efekt?v?kaj?m un tieši t?p?c ar? daž?dos ekr?nos s?kot no telefoniem l?dz pat TV tiek izmantotas š?s LED diodes. LED televizors pamat? noz?m? to, ka š? TV ekr?n? ir izmantotas LED diodes, kuras pat?r? maz?k ener?iju nek? parast?s Plazma vai citas tehnolo?ijas bet ar? ir daudz skaidr?kas un ar lab?ku izš?irtsp?ju. Š?ds TV tev var izmaks?t s?kot no 200 Eiro l?dz pat vair?kiem t?kstošiem un atkar?b? no t?, k?du izm?ru tu v?lies, un ar? ik labu izš?irtsp?ju tad ar? š? cena no t? main?sies. Ja tu, piem?ram, gribi TV ar 50 collu diogn?lo displeju tad tas tev noteikti izmaks?s vair?k k? 1000 Eiro, bet ja tev pietiek, piem?ram, ar 30 coll?m, tad tad tev bar izmaks?t vairs tikai 300-400 Eiro. Protams ir j??em v?r? ar? daž?das 3D funkcijas, ska?as kvalit?te un citas l?dz?gas lietas, bet pamat? liel?k? atš?ir?ba cenai b?s tieši no t?, cik liels ir š? TV izm?rs un k?da ir š? ekr?na izš?irtsp?ja. TV vienm?r ir bijis viena no galvenaj?m tehnolo?ij?m jebkur? m?j? un m?sdien?s, lai gan m?s TV skat?mies aizvien ret?k un ret?k, tom?r filmu vakari un seri?lu skat?šan?s ir neat?emam jebkuras ?imenes sast?vda?a.

LEDtv

TV & Audio tehnika

Mājas kinozāles

M?jas kinoz?le var sast?v?t no vienk?rša televizora vai ar? no projektora un ?oti labas ska?u sist?mas un viss ir atkar?gs no t?, k?ds ir tavs budžets un v?lmes. Pamat? par m?jas kinoz?li d?v? tieši ska?u sist?mu un filmu atska?ot?ju, kas parasti ietver sev? ska?ru?us, pastiprin?t?ju un ar? pašu iek?rtu kas vai nu atska?o diskus vai ar? atmi?as kart? ierakst?tos video klipus. M?jas kinoz?l?m parasti ir daž?das tumbas, kas izvietotas pa visu istabu, lai b?tu iesp?jams ieg?t ska?u, kas liekas, ka n?k no vis?m istabas pus?m. Un, protams, ar? ir nepieciešams televizors, kas tad ir galvenais uz k? tiek r?d?ta filma. M?sdienu jaun?s paaudzes LED TV ir tik skaidri, ka tos var skat?ties pat no dažu metru att?luma, bet jo liel?ks ir pats ekr?ns, jo d?rg?k tas tev izmaks?s un t?p?c ir j?sabalans? cena un izm?rs, lai ieg?tu t?du m?jas kinoz?li, k?du tu vari at?auties, bet lai t? ar? neb?tu p?r?k vienk?rša. Mums noteikti pat?k skat?ties daž?dus seri?lus un filmas savu ?imenes locek?u vai ar? draugu kl?tb?tn? un ja tev ir laba m?jas kinoz?le, tad tas ir iemesls, lai uzaicina’tu pie sevis visus pazi?as un kop?gi baud?tu k?du jaun?ko kinofilmu.

majas kino

getcomixxx.com