kinkyporn.cc
Jūs esat sadaļā

Tīkla aprīkojums

Tīkla aprīkojums

Komutatori (SWITCH)

Komutators, jeb taut? sauktais Switch ir datort?klu vad?bas iek?rta, kurai tiek piesl?gtas vair?kas iek?rtas(datori) un tad šis komutators sadala vienu ien?košo un izejošo t?klu uz vis?m š?m ier?c?m. Pirmie komutatori par?d?j?s apgroz?b? aptuveni 1990. gad? un tie ir daudz efekt?v?ki nek? vienk?ršie HUB tipa t?kla maršrut?t?ji, jo šie komutatori ir sp?j?gi p?c datora MAC adres?m noteikt kurš dators s?ta un kurš sa?em noteiktos datus un t?d? veid? sadal?t gan ien?koši gan izejošo datu pl?smu. Š?d? veid? ir iesp?jams visai iev?rojami paaugstin?t jebkura t?kla efektivit?ti un padar?t katra lietot?ja piek?uvi ?r?j?m t?klam ?tr?ku, kas tad ar? ir š?das iek?rtas galvenais m?r?is. Un v?l papildus ar? šie komutatori pal?dz uzlabot datort?kla droš?bu, jo tie ne?auj nezin?miem datiem nok??t pie darbstacij?m un aiztur daž?da veida uzbrukumus s?kot no DDOS l?dz nopietniem datu z?dz?bas nodar?jumiem. Komutatoru cenas m?dz b?t s?kot no p?ris desmit Eiro l?dz vair?kiem simtiem Eiro, ja jums ir nepieciešama iek?rta ar vair?k k? 10 daž?diem portiem lielam ofisam vai k?dai citai lielai ?kai. Komutatori, lai gan nav tik izplat?ti, k? citi datort?klu produkti, tom?r ir noder?gas iek?rtas un bez tiem nemaz nav iedom?jama neviena datort?kla uzb?ve.

switch

getcomixxx.com