kinkyporn.cc
Jūs esat sadaļā

Programmas

Programmas

Mac OS

Macintosh OS, see jeb MAC oper?t?jsist?ma ir programmat?ru kopums, kas tiek izmantots, lai darbotos ar Apple rad?tajiem datoriem. MAC OS ir oper?t?jsist?ma, gluži t?pat, k? Windows, bet t? ir veidota speci?li priekš Macintosh datoriem, ko ražo Apple komp?nija. Šo oper?t?jsist?mu ir iesp?jams izvietot uz daž?diem datoriem, bet pamat? t? tiek veidota, lai b?tu savienojama kop? ar Apple komp?nijas rad?taj?m ier?c?m, t?d? veid? radot lietot?jiem ?oti labu kop?jo lietot?ja iespaidu. Ja Windows oper?t?jsist?m?m ir j?sp?j darboties uz jebk?d? tipa datoriem, tad MAC OS tiek veidots, lai darbotos uz specifiskiem datora mode?iem un t?p?c tiek tieši veidots, lai tieši labi darbotos uz šiem dzelžiem. Mac OS ir veidots tieši priekš darba un m?jas lietošanas un tas nav dom?ts priekš sp??u sp?l?šanas vai cit?m t?d?m darb?b?m. Tieši t?p?c ar? MAC datorus un programmas parasti lieto tieši studenti, uz??mumi un cilv?ki kuriem darbs ir tieši saist?tas ar datoriem. Š? oper?t?jsist?ma ir veidota tieši t?, lai b?tu ar to viegli str?d?t un b?tu iesp?jams visu viegli atrast, bet taj? pat laik? ar? lai piem?ram, programm?t?ji var?tu paši izveidot savu darba vidi, k? vien vi?i to v?las.

macos

Programmas

Speles

Sp?les ir t? lieta, link kas ?auj izbaud?t gan datoru gan telefonu tajos br?žos, gad nav ko dar?t un, protams, ar? ir pieejamas daž?das speci?las sp??u konsoles, ar ko tad ar? ir iesp?jams sp?l?t dažnedaž?d?k?s sp?les. Sp??u industrija vis? pasaul? ir ?oti liela un liel?k?s platformas uz k? tad tiek sp?l?tas š?das sp?les tad ar? ir mobilie telefoni, sp??u datori un sp??u konsoles, bet tieši p?d?jo gadu laik? mobilie telefoni ir s?kuši ie?emt aizvien liel?ku un liel?ku tirgus da?u, jo,lai gan tie nav tik jaud?gi k? konsoles vai datori, tom?r tie vienm?r ir l?dzi! Sp?les var ieg?d?ties gan diskos gan atmi?as kart?s gan ar? vienk?rši nol?d?jot t?s caur internetu, un tas ir atkar?gs no t?, k?du platformu tu gribi izmantot, jo, piem?ram, mobil? telefona sp?les diezin vai tu var?si ieg?t diskos, vai piem?ram, konsoles sp?les parasti n?k tikai diskos un t?s nevar nol?d?t internet?. Ar? sp??u cenas ir ?oti daž?das s?kot no p?ris desmitiem centu par vienk?rš?m mobilo telefonu sp?l?m l?dz vair?kiem desmitiem Eiro par nopietn?m sp??u konso?u lab?kaj?m sp?l?m, kuru veidošan? it izt?r?ti vair?ki simti miljonu un kas izmanto piln?gi visas jaun?k?s tehnolo?ijas un iet tikai uz jaun?k?s tehnikas. Glob?lais sp??u tirgus it milz?gs un visticam?k, ka tas aizvien tikai augs jo cilv?kiem pat?k labi pavad?t laiku un atp?sties, un sp?l?jot sp?les var savienot abas š?s darb?bas.

pc speles

getcomixxx.com