kinkyporn.cc

Garantija

BestPC nep?rdod m?su t?mek?a vietn? att?lot?s preces, ed t?p?c ar? m?s nepied?v?jam garatiju!

Garantija ir tas laiks, there ko ražot?js parasti uzliek saviem produktiem, kur? ja šis produkts sapl?st, tad ražot?js to apmain?s vai salabos par saviem l?dzek?iem. Daž?diem produktiem ir daž?da veida garantijas s?kot no nolietojuma l?dz vienk?rš?m laika garantij?m. Parasti garantijas laiks ir no viena l?dz 3 gadiem, bet tas var b?t ar? daudz gar?ks un ar? var tikt pagarin?ts par noteiktu naudas summu!getcomixxx.com