kinkyporn.cc
Foto un video

Digitālās fotokameras

Digit?l?s fotokameras ar katru gadu paliek aizvien l?t?kas, maz?kas un ar lab?ku izš?irtsp?ju un nu mums jau savos viedt?lru?os ir iesp?jams ieg?t pietiekoši labus att?lus, lai, pat, tos pietuvinot, att?los neb?tu izpl?dumu un neskaidr?bu. Digit?ls pamat? noz?m? to, ka ar šiem apar?tiem uz?emti att?li tiek saglab?ti atmi?? un v?l?k tos ir iesp?jams gan apskat?t dator? vai TV ekr?n?. M?sdien?s vienk?rša digit?l? kamera vairs nevar sacensties ar t?lruni, jo jaun?ko mode?u telefoniem kameras ir tik labas, ka t?s noteikti ir pietiekošas ikdienas fotogr?fiju uz?emšanai. Un tieši t?p?c, ka š?s kameras ir tik labas, tad nav v?rts staip?t l?dzi v?l vienu iek?rtu lai tikai uz?emtu papildus bildes, ja to ir iesp?jams izdar?t ar savu t?lruni. Bet m?sdien?s digit?l?s kameras vair?k tiek lietotas tieši profesion??u vai pus-profesion??u att?lu rad?šanai. Digit?l?s spogu?kameras m?sdien?s ir palikušas pietiekoši l?tas, lai t?s nemaks?tu vair?k k? tavs viedt?lrunis un t?p?c, ja tu v?lies uz?emt tieš?m labas kvalit?tes att?lus tad š?das kameras ieg?de noteikti b?s laba izv?le. Š?m spogu?kamer?m parasti att?lu izm?ri un izš?irtsp?jas ir daudz augst?kas nek? telefoniem un ar? šo att?lu kvalit?te parasti ir daudz lab?ka, t?p?c dz?ves liel?kos mirk?us, k? k?zas, ball?tes un izlaidumus daudz lab?k ir fotograf?t tieši ar š?d?m kamer?m!

digitala kamera<

getcomixxx.com