kinkyporn.cc
Jūs esat sadaļā

Datori

Datori

Pārāk daudz datortehnikas?

M?sdien?s ieg?d?ties datortehniku ir ?oti vienk?rši un katru gadu datoru cenas kr?tas, this kas liecina tikai par to ka M?ra likums v?l jo proj?m ir sp?k? un ik pa 2 gadiem datortehnikas ?trums, ko var ieg?d?ties par vien?du cenu palielin?s 2 reizes. Un tieši t?p?c ar? m?s varam pašlaik tur?t sav? kabat? telefonu, kuram ir jaud?g?ks procesors un operat?v? atmi?a nek? pirms 10 gadiem bija jebkuram Desktop klases datoram. Bet datoru att?st?ba un š? viegl? to ieg?šana ir rad?jusi ar? t?du paradoksu, ka cilv?ki nereti ieg?d?jas telefonus un datorus daudz vair?k nek? vi?iem paties?b? tie ir vajadz?gi un tas noved pie tehnikas nelietošanas un novecošanas.

M?s, protams, vienm?r gribam ieg?d?ties ?tr?ko un jaud?g?ko datoru un telefonu, lai var?tu to lietot bez aiz?eršan?s bet t?d??, ka datortehnika uzlabojas š?dos ?trumos, tad tad ik pa 2 vai 3 gadiem parasti ir v?lme š?s iek?rtas nomain?t, bet p?c t?da laika noteikti ka š? tehnika neb?s v?l novecojusi un v?l b?s pietiekoši laba lai to var?tu lietot vismaz v?l tikpat ilgi. T?p?c ar? lietotas datortehnikas tirgus p?d?j? laik? ir visai iecien?ta vieta, kur l?ti un viegli dab?t sev jaunu telefonu vai kl?pjdatoru un tas liecina tikai par to, ka cilv?ki bieži vien ieg?d?jas daž?das preces pat tad, kad v?l iepriekš?j?s nav novecojušas. Un tieši t?pat, k? tas ir automaš?nu tirg? tikl?dz, k? tu ieg?d?jies jaunu datoru, t? uzreiz š?s iek?rtas re?l? v?rt?ba samazin?s par 20-30% un p?c tam ar katru gadu t? v?l krietni vien samazin?s. Un tas t? it seviš?i ir ar pašiem jaud?g?kajiem datoriem, jo tiem parasti ir liel?ks uzcenojums nek? vienk?rš?m darba stacij?m, kas jau izmanto l?t?kus un zin?m?kus procesorus un citas tehnolo?ijas.

Un viss jau b?tu labi, ja cilv?ki visas š?s iek?rtas ieg?d?tos par savu naudu, ko jau ir nopeln?juši, bet paties?b? liela da?a no jaun?s tehnikas tiek pirkta uz kred?tiem un bieži vien tieši ar ?stermi?a kred?tiem un tas, savuk?rt, noz?m?, ka p?c tam ir vajadz?ga kred?tu apvienošana, lai var?tu šos aizdevumus apmaks?t un salikt vien? liel?k? kred?t?. Un t?, k? datortehnikas cena kr?t?s visai iev?rojam? ?trum? tad b?t?b? tev ar? j?atmaks? ir vair?k naudas nek? ir tavu ieg?d?to pre?u paties? v?rt?ba. Un tas neb?t nav izdev?gi!! T?p?c, ja tu gribi vienm?r ieg?d?ties jaun?k?s tehnolo?ijas, tad m??ini vismaz to dar?t par savu naudu nevis ?em kred?tus. Un tad tu daudz lab?k saprat?si, cik liela v?rt?ba ir tavai naudai!

Datori

Dators majam

Datorus vis? pasaul? izmanto ?oti daudz cilv?ku un lai gan ir daž?das šo ier??u kategorijas, k? geiming datori, studentu datori un skolnieku datori tad tom?r ir ?oti daudz cilv?ki, kas neietilpst nevien? no š?m kategorij?m un kuriem ir nepieciešams vienk?ršs dators m?jas lietošanai internetam, zi?u las?šanai, r??inu maks?šanai un šad tad k?das filmas vai seri?la noskat?šanai. M?jas lietošanai dators parasti ir nepieciešams lai var?tu dar?t visas t?s lietas, ko k?dreiz m?s dev?mies dar?t uz daž?d?m iest?d?m, k? internetbankas izmantošana, r??inu apmaksa, skait?t?ja r?d?t?ju nodošana un inform?cijas atrašanas. Ar m?jas datoru cilv?ki parasti ieg?st iesp?ju moment? piek??t visai pasaules inform?cijai un neatkar?gi vai ir vajadz?gs atrast k?du recepti, ieg?t inform?ciju k? sasiet kaklasaiti vai nol?d?t k?du jaun?ko filmu, to visu var izdar?t ar š?du m?jas datoru un interneta piesl?gumu. M?jas lietošanai datoram nav j?b?t nemaz tik jaud?gam, jo m?sdien?s pat visl?t?kie datori ir sp?j?gi nodrošin?t lietot?ju ar vis?m pamata liet?m, s?kot no interneta p?rl?kprogrammas atv?ršanai un beidzot ar video skat?šanos un sp?l?šu sp?l?šanu. Protams š?ds m?jas dators neb?t neb?s tik jaud?gs, k? biznesa vai sp??u datori, bet par saviem 500 Eiro tas var?s nodrošin?t tevi ar visu tev nepieciešamo!

majas dators

Datori

Dators Geimera Sapnis

?stie geimeri, jeb cilv?ki, kas lielu da?u no sava laika pavada sp?l?jot datorsp?les, neatkar?gi no t?, vai tas notiek profesion?l? l?men? vai tikai k? hobijs, parasti ieg?d?jas datorus, kuru veiktsp?ja ir pati lab?k?, k?du ir iesp?jams ieg?t. Lai var?tu sp?l?t datorsp?les ir nepieciešami ?oti lieli datoru resursi, k? m?s noskaidroj?m geiming datoru sada??, bet ja tu gribi sp?l?t pašas jaud?g?k?s sp?les un to dar?t tieš?m profesion?l? l?men? tad tev b?s vajadz?gs dators, kas noteikti tev izmaks?s pat vair?kus t?kstošus Eiro, un kuram tad ar? b?s pati jaud?g?k? videokarte, vis?tr?kais procesors un liel?k? operat?v? atmi?a. Š?dam datoram noteikti b?s vajadz?gs SSD cietais disks un dzes?šanas sist?ma, ka b?s sp?j?ga atdzes?t visas š?s komponent?s. Parasti liela jauda noz?m? augstu temperat?ru un t?p?c ar? ?sti Gaming datori, kas ir katra geimera sapnis, tad ar? izmanto dzes?šanas iek?rtas ar ?dens dzes?šanu vai ar? ar milzu ventilatoriem, kas tad ar? ir sp?j?gi novad?t visu karstumu no š?m datora deta??m ?rpus š? datora korpusa. Parasti ?stie geimeru datori ir stacion?ras kastes, bet p?d?j? laik? ir pieejami ar? jaud?gi portat?vie datori, bet šie portat?vie sp??u datori parasti ir ?oti mas?vi un t?p?c t?d? veid? no vi?u portativit?tes nav ?paši nek?das j?gas, jo tik un t? tu nevar?si šo datoru pa?emt l?dzi tikpat viegli, k? k?du citu, maz?ku, iek?rtu.

geimera sapnis

Datori

Dators Studientiem

Studenti un studijas parasti tiek asoci?ti ar kopm?tn?m, < nemit?gu m?c?šanos un ball?t?m br?vaj? laik?. Studentiem parasti ir j?raksta daž?di refer?ti, gada projekti un protams ar? neizb?gamais gala darbs, kas ir vai nu bakalaura darbs vai pat doktora disert?cija. Un tieši t?p?c ar? studentiem ir vajadz?gi datori, ar ko tad ar? visus šos darbus veikt, bet t?, k? studentiem parasti l?dzek?i ir ierobežoti, tad šiem stud?jošo datoriem ir j?b?t p?c iesp?jas l?t?kiem, lai studenti tos tad ar? var?tu at?auties. Studenti parasti ieg?d?jas datorus tikai lai var?tu s?rfot internetu un izveidot daž?dus dokumentus, jo sp?l?t?m vairs šaj? vecum? nav tik daudz laika un dators, kuram ir j?veic tikai visas pamatfunkcijas b?s daudz daudz l?t?k nek? t?ds, kuram ir augst?ka veiktsp?ja un kurš l?dz ar to ar? ir veidots no jaud?g?k?m un d?rg?k?m deta??m. Student parasti nep?rk d?rgus datorus no komp?nij?m k? Apple, bet gan izv?l?s pašus l?t?kos mode?us no Dell, Asus un Acer ražot?jiem un t?d? veid? ietaupa visai iev?rojamas naudas summas. Protams šie datori neb?s tik skaisti vai nostr?d?ti, bet tie b?s pietiekoši labi, lai ar tiem var?tu izdar?t visas lietas kas nepieciešamas un ieg?d?ties š?du datoru var par zem 300 Eiro, kas ir krietni maz?k k? vismaz 1000 Eiro, ko parasti n?kas maks?t par nopietniem darba vai izklaižu datoriem.

studnets dators

Datori

Dators Skolniekam

S?kot jau no pirm?s klas?tes, kad b?rnam ir 6 vai 7 gadi un beidzot ar 12 klasi, kad parasti jau ir 18 vai pat 19 gadi visos gados ir nepieciešams dators, gan daž?du m?jas darbu veikšanai un protams ar? inform?cijas mekl?šanai. M?sdien?s aizvien vair?k skolas un skolot?ji pa?aujas tieši uz datoriem un internetu, lai par?d?tu skol?niem vi?u atz?mes, lai nodotu materi?lus un ar? lai sazin?tos ar vi?iem caur t?d?m sist?m?m, k? e-klase vai ar? MyKoob. Skol?niem parasti, protams, grib?s ar? uz datora sp?l?t sp?les, un dar?t citas interesantas lietas, bet t?, k? š?das darbstacijas ar lielu jaudu maks? d?rgi, tad parasti skol?niem tiek komplekt?ti datori, kas dom?ti tikai darbam, m?c?b?m un neliel?m izklaid?m. Jebkuram skolnieka datoram b?s pietiekoši jaudas, lai skolniekam b?tu iesp?jams s?rfot internetu, skat?ties video un filmas un protams veidot daž?das prezent?cijas un dokumentus. Un nereti uz šiem datoriem b?s iesp?jams ar? uzsp?l?t daž?das maz?k resursu prasošas sp?les un pat palaist programmas, kas nepieciešamas att?lu un video veidošanai un izmai??m. Skol?nu datori parasti nemaks? vair?k par 300 l?dz 400 Eiro, un par šo naudu parasti ir pieejams portat?vais dators, uz kura tad ar? ir iesp?jams izdar?t visu, ko skol?nam liek dar?t skola un ar? liel?ko da?u no t?, ko vi?š v?las pan?kt ar? izklaid?m.

skolniece dators

Datori

Dators Gaiming

Datorsp?les jau izsenis ir bijušas viena no vispiepras?t?kaj?m nodarb?m, kam m?s izmantojam person?los un portat?vos datorus, tieši t?p?c ar? datoru ražot?ji veido datorus ne tikai skolniekiem vai m?j?m, bet gan ar? priekš dator-sp?l?m. Šie datori parasti ir daudz jaud?g?ki ar lab?k?m videokart?m, lab?kiem procesoriem un daudz vair?k gan operat?v?s gan parast?s atmi?as. Datorsp??u sp?l?šana bieži vien ir pats gr?t?kais darbs, ko datoram m?s varam likt dar?t un tieši t?p?c ar? šiem sp??u, jeb gaming datoriem ir vajadz?ga sp?c?ga ventil?cija un deta?as, kas ir sp?j?gas notur?t augstas temperat?ras un tik un t? str?d?t bez aiz?eršan?s. T?, k? visu laiku m?s gribam sp?l?t tikai lab?k?s un jaun?k?s sp?les, bet datorsp??u ražot?ji parasti izmanto tikai pašu jaun?ko tehniku lai var?tu rad?t p?c iesp?jas interesant?kas un veikt-sp?j?g?kas sp?l?s, tad ar? mums, k? sp?l?t?jiem, nemit?gi ir j?maina savi sp??u datori un j?uzlabo tie. Bet tas neb?t nav l?ts prieks, jo jaun?k?s tehnikas cenas parasti sast?da vair?kus simtus un ?pašos gad?jumos pat vair?kus t?kstošus Eiro un visticam?k, ka p?c p?ris gadiem, ja ar? š?da iek?rta tiek ieg?d?ta, tad tik un t? n?ksies to atkal main?t vai uzlabot, jo pret?j? gad?jum? tev neb?s iesp?jams sp?l?t visas jaun?k?s sp?les. T?p?c izv?lies k?rt?gi, bet zini, ka ja tu gribi iet laikam l?dzi tad ik pa 2 vai 3 gadiem tev šo gaming datoru tik un t? n?ksies main?t un uzlabot!

spelu dators

getcomixxx.com