kinkyporn.cc
Jūs esat sadaļā

CD/DVD Preces

CD/DVD Preces

CD/DVD Matricas

Vai atceraties laiku, kad m?s visi staip?j?m sev l?dzi daž?dus diskus s?kot no m?zikas diskiem l?dz daž?du sp??u un programmu diskiem? Tie laiki, noteikti ir pag?juši un ar m?sdienu jaunaj?m tehnolo?ij?m un ?trajiem interneta piek?uves piesl?gumiem mums diski ikdien? praktiski vairs nav vajadz?gi. Bet tas ne vienm?r t? ir, un nereti ir vajadz?gs ierakst?t disku, lai, piem?ram to atska?otu automaš?nas magnetol? vai ar? uz k?da m?zikas atska?ot?ja, k? ar? lai uzd?vin?tu k?du filmu vai dziesmu saviem draugiem un radiniekiem. Diski v?l jo proj?m tiek lietoti medic?nas izmekl?jumu datu ierakst?šanai un ar?, protams, m?zikas industrij? lai p?rdotu m?zi?u jaun?kos albumus. Tieši t?p?c, lai gan disku matricu ražošanas un p?rdošanas apjomi ir kritušies, tie tom?r v?l aizvien ir pietiekami lieli. Tirg? ir pieejami gan parastie CD diski, gan DVD diski gan ar? jaun?k?s paaudzes BlueRay diski, un lai gan to visu izm?ri ir vien?di, tom?r galvenok?rt atš?iras gan tehnolo?ija, kas tiek izmantota nolas?šanai un ierakst?šanai, t?p?c ar? šo disku ietilp?bas ir visai atš?ir?gas.

cd

CD/DVD Preces

CD somas

Lai gan diski ar katru gadu paliek aizvien maz?k un maz?k, un m?s vair?k izmantojam tieši daž?dus citus datu nes?jus, k? atmi?as kartes un USB fleš atmi?as kartes, tom?r v?l jo proj?m daž?das filmas, sp?les un programmas tiek rakst?tas CD matric?s. Un, ja tev ir liela š?da disku kolekcija, tad viens labs pirkums, ko tev vajadz?tu veikt ir CD soma, kur? tad ir iesp?jams ievietot desmitiem vai pat simtiem disku un t?d? veid? vienm?r tos visus pa?emt sev l?dzi. CD somas var b?t noder?gas geimeriem un datoru instel?t?jiem, k? ar? m?zikas cien?t?jiem un pamat? t?s atvieglo šo disku glab?šanu un dod tev vair?k br?vas vietas. Padom?jiet cik daudz vietu aiz?em lielais diska plastmasas v?ci?š, kurš ir desmitiem reižu biez?ks nek? pats disks un, ja tev ir 100 diski tad š? ?upa, kura tev ir vajadz?ga b?s ?oti liela. Bet CD soma tad tev šo izm?ru var samazin?t pat vair?kas reizes un ar? dos tev iesp?ju saglab?t diskus vien? viet?, un t? tu tos neizm?t?si pa visu m?ju, k? tas parasti notiek. CD som?s var ievietot gan parastos CD diskus gan jaunos BlueRay diskus jo visiem tiem ir viens izm?rs, un somas tad ar? tiek veidotas, lai taj?s var?tu ievietot š? izm?ra diskus.

cd somas

getcomixxx.com