kinkyporn.cc
Jūs esat sadaļā

Biroju tehnika

Biroju tehnika

Skaneri

Skeneris ir tikpat nepieciešams, k? printeris un ar š?m iek?rt?m ir iesp?jams no pap?ra form?ta izveidot digit?lus dokumentus neatkar?gi vai uz pap?ra bija teksts vai fotogr?fija. Skanerus parast m?s izmantojam tieši biznesa vajadz?b?m, skolas vajadz?b?m, bet tos, protams, var izmantot ar? m?jas vajadz?b?m, ja ir nepieciešams izveidot digit?lu kopiju no k?da materi?la. P?d?j? laik? skeneri, kas ir atseviš?i no printeriem vai kop?t?jiem ir visai liels retums, jo m?sdien?s visos viedt?lru?os ir pieejamas kameras, kuru izš?irtsp?ja ir tik laba, ka š?di skeneri vairs nav nepieciešami. Un t?p?c ar?, kad runa iet par skeneriem, tad parasti m?s saprotam daž?das multi-funkcion?las iek?rtas, kur?s ir gan printeri gan skeneri. Bet, neskatoties uz to, v?l jo proj?m ir iesp?jams ieg?t skeneri, k? neatkar?gu iek?rtu, un parasti tas ir vajadz?gs tad, ja tev vajag iesken?t ?oti augstas izš?irtsp?jas att?lus vai tekstu, k? ar?, ja tev vajag saglab?t piln?gi visas kr?su gammas vai ar? k?d? cit? veid? ieg?t ?oti labu kvalit?ti. V?l, run?jot par skaneriem, ir noteikti j?piemin ar? 3D skeneri, kas ir iek?rtas, kas ir sp?j?gas izveidot digit?las kopijas 3D objektiem un tiek izmantoti daž?du mode?u veidošanai un citu priekšmetu formas ieg?šanai dator?, bet šie 3D skeneri gan parasti tiek izmantoti tikai biznesa vajadz?b?m vai ar? zin?tn?.

skeneris

Biroju tehnika

Laminātori

Lamin?tors, atš?ir?b?, no, piem?ram, printera, ir iek?rta, kas netiek izmantota tik bieži un t?p?c š?s iek?rtas parasti ir atrodamas tikai skol?s vai liel?kos biznesa birojos, k? ar? augstskol?s un kancelejas pre?u veikalos. Ar lamin?toru ir iesp?jams ielamin?t, jeb ievietot plastmasas apvalk?, k?du dokumentu, viz?tkarti vai jebk?du citu tekstu vai att?lu, ko iesp?jams izprint?t uz pap?ra. Laminatorus izmanto, lai veidotu daž?das ?dens-necaurlaid?gas z?mes, viz?tkartes, br?din?juma z?mes un uz??mumu darba laikus. Š?s iek?rtas noteikti nav tik popul?ras, k? skeneri vai projektori, bet kad uzrodas vajadz?ba, tas ar? m?s parasti dom?jam, kur gan lai š?du iek?rto atrod un cik t?da maks?s. Parasti lamin?toru var ieg?t pat l?dz 50 Eiro robež?s, bet ja jums ir vajadz?gs mazliet nopietn?ks apar?ts, tad tas var izmaks?t pat l?dz 100 Eiro, un, protams, p?c tam ar? v?l ir papildus j?ieg?d?jas ar? lamin?tora pap?ri, jeb plastmasas kabati?as, kuras tad p?c tam izlaižot caur šo iek?rtu tad ar? ir iesp?jams p?rveidot par cietu un ?densnecaurlaid?gu plastmasu!

laminator

Biroju tehnika

Printeri

Printeris ir viena no t?m ier?c?m, ko mums ikdien? nevajag, bet kad uzrodas vajadz?ba p?c k?da fiziska dokumenta ieg?šanas vai ar? k?da att?la vai ras?juma izprint?šanas, tad š? ier?ce ir pat ?oti noder?ga. Printeri, protams, tiek izmantoti biznesa un skolas vajadz?b?m un šaj?s iest?d?s parasti tiek izmantoti tieš?m nopietnas iek?rtas ar lazer-printera tehnolo?ij?m un tintes toneri, kas tad kop? ?auj š?m iek?rt?m print?t pat simtiem daž?du kopiju stund?. Bet printeris ir vajadz?gs ne tikai biznesam un skol?m, bet gan ar? m?jas lietošanai, jo nereti skol?niem ir j?iesniedz daž?di darbi tieši izprint?t? form?t? nevis digit?li un ar? bieži vien daž?di citi dokumenti, k? telefonu r??ini, banku izraksti un citi dokumenti ir daudz saprotam?ki un p?rskat?m?ki, kad tie ir pieejami taust?m? form?ta, nevis uz k?da ekr?na, neatkar?gi, vai šis ekr?ns ir mobil? telefona ekr?ns vai pat planšetdatora ekr?ns. Printeri noteikti, ka nav t? pati popul?r?k? datora komponente, bet tie ir pietiekoši bieži izmantoti, lai teju vai katr? m?j? vajadz?tu vismaz multifunkcion?lo printera iek?rtu, ja ne pat nopietn?ku lazer-printera iek?rtu.

printeris

getcomixxx.com