kinkyporn.cc
Foto un video

Binokli

V?l viena ier?ce, par ko m?s ikdien? neaizdom?jamies, bet kas noteikt?m cilv?ku kategorij?m ir visai noder?ga ir binoklis, ar ko ir iesp?jams pietuvin?t t?lu esošus objektus ar optisko l?cu pal?dz?bu. Binok?i un teleskopi tiek izmantoti gan astronomij?, gan med?b?s, k? ar? vienk?rši putnu un dabas v?rošan?. Ar binokli ir iesp?jams pietuvin?t lietas, kuras ar neapbru?otu aci nemaz nav iesp?jams saskat?t un t?p?c š?s ier?ces pal?dz gan milit?rajiem cilv?kiem, gan ar? nov?rot?jiem un vienk?ršiem iedz?vot?jiem, kas v?las ieraudz?t kaut ko t?lum?. Ar binokli ir ?oti interesanti skat?ties uz m?nesi vai ar? nov?rto dz?vniekus vi?u dab?gaj? dz?ves ritm? to darot no t?luma un netrauc?jot vi?us. Binok?u cenas m?dz b?t no p?ris desmitiem Eiro l?dz pat vair?kiem simtiem par tieš?m profesion?l?m iek?rt?m un pat vair?ki t?kstoši par specifiskiem binok?iem, ar, piem?ram, nakts skata iesp?ju vai ar? t?diem, ar kuriem ir iesp?jams noteikt siltuma objektus vai ar? digit?li uz?emt t?s pašas bildes, kuras tad ar? ir iesp?jams saskat?t ar savu aci. Binoklis noteikti nav t? popul?r?k? prece, bet t? var b?t ?oti laba d?vana Ziemassv?tku laik? un interesanta iek?rta daž?diem pas?kumiem.

binoklis

getcomixxx.com