kinkyporn.cc
Multimēdija

Web Kameras

Web kameras, jeb vienk?rši saucamas par t?mek?a kamer?m ir kameras, kas ir doma’tas piesl?gt tavam datoram, lai tu var?tu veikt video zvanus. Agr?kos laikos liel?koties cilv?kiem bija tieši stacion?rie datori un lieli monitori, un, lai ar š?d?m iek?rt?m veiktu video zvanus tad ar? bija vajadz?gas atseviš?as WEB kameras, kuru tad tu ar? novietoji uz sava monitora, lai var?tu veikt šos video zvanus. M?sdien?s ar portat?vo datoru un telefonu izplat?bu š?das t?mek?a kameras praktiski vairs nav nepieciešamas, jo m?s varam sazvan?ties gan caur šiem portat?vajiem datoriem, kuriem visiem ir ieb?v?tas kameras, gan ar? caur viedt?lru?iem, kuriem ar? visiem ir š?s kameras. Bet, ja tu v?lies ieg?t labu att?la kvalit?ti, vai ar? tev v?l jo proj?m ir stacion?rais dators, tad noteikti tev š?da kamera b?s vajadz?ga. Šo kameru cenas visai iev?rojami atš?iras viena no otras un atkar?b? no t? vai tev vajag vienk?ršu kameru vai ar? nopietnu iek?rtu ar labas kvalit?tes video iesp?j?m tad ar? tas tev izmaks?s vai nu 10 Eiro vai ar? pat 100 Eio!

webkamera

getcomixxx.com