kinkyporn.cc
Programmas

Speles

Sp?les ir t? lieta, link kas ?auj izbaud?t gan datoru gan telefonu tajos br?žos, gad nav ko dar?t un, protams, ar? ir pieejamas daž?das speci?las sp??u konsoles, ar ko tad ar? ir iesp?jams sp?l?t dažnedaž?d?k?s sp?les. Sp??u industrija vis? pasaul? ir ?oti liela un liel?k?s platformas uz k? tad tiek sp?l?tas š?das sp?les tad ar? ir mobilie telefoni, sp??u datori un sp??u konsoles, bet tieši p?d?jo gadu laik? mobilie telefoni ir s?kuši ie?emt aizvien liel?ku un liel?ku tirgus da?u, jo,lai gan tie nav tik jaud?gi k? konsoles vai datori, tom?r tie vienm?r ir l?dzi! Sp?les var ieg?d?ties gan diskos gan atmi?as kart?s gan ar? vienk?rši nol?d?jot t?s caur internetu, un tas ir atkar?gs no t?, k?du platformu tu gribi izmantot, jo, piem?ram, mobil? telefona sp?les diezin vai tu var?si ieg?t diskos, vai piem?ram, konsoles sp?les parasti n?k tikai diskos un t?s nevar nol?d?t internet?. Ar? sp??u cenas ir ?oti daž?das s?kot no p?ris desmitiem centu par vienk?rš?m mobilo telefonu sp?l?m l?dz vair?kiem desmitiem Eiro par nopietn?m sp??u konso?u lab?kaj?m sp?l?m, kuru veidošan? it izt?r?ti vair?ki simti miljonu un kas izmanto piln?gi visas jaun?k?s tehnolo?ijas un iet tikai uz jaun?k?s tehnikas. Glob?lais sp??u tirgus it milz?gs un visticam?k, ka tas aizvien tikai augs jo cilv?kiem pat?k labi pavad?t laiku un atp?sties, un sp?l?jot sp?les var savienot abas š?s darb?bas.

pc speles

getcomixxx.com