kinkyporn.cc
Biroju tehnika

Skaneri

Skeneris ir tikpat nepieciešams, k? printeris un ar š?m iek?rt?m ir iesp?jams no pap?ra form?ta izveidot digit?lus dokumentus neatkar?gi vai uz pap?ra bija teksts vai fotogr?fija. Skanerus parast m?s izmantojam tieši biznesa vajadz?b?m, skolas vajadz?b?m, bet tos, protams, var izmantot ar? m?jas vajadz?b?m, ja ir nepieciešams izveidot digit?lu kopiju no k?da materi?la. P?d?j? laik? skeneri, kas ir atseviš?i no printeriem vai kop?t?jiem ir visai liels retums, jo m?sdien?s visos viedt?lru?os ir pieejamas kameras, kuru izš?irtsp?ja ir tik laba, ka š?di skeneri vairs nav nepieciešami. Un t?p?c ar?, kad runa iet par skeneriem, tad parasti m?s saprotam daž?das multi-funkcion?las iek?rtas, kur?s ir gan printeri gan skeneri. Bet, neskatoties uz to, v?l jo proj?m ir iesp?jams ieg?t skeneri, k? neatkar?gu iek?rtu, un parasti tas ir vajadz?gs tad, ja tev vajag iesken?t ?oti augstas izš?irtsp?jas att?lus vai tekstu, k? ar?, ja tev vajag saglab?t piln?gi visas kr?su gammas vai ar? k?d? cit? veid? ieg?t ?oti labu kvalit?ti. V?l, run?jot par skaneriem, ir noteikti j?piemin ar? 3D skeneri, kas ir iek?rtas, kas ir sp?j?gas izveidot digit?las kopijas 3D objektiem un tiek izmantoti daž?du mode?u veidošanai un citu priekšmetu formas ieg?šanai dator?, bet šie 3D skeneri gan parasti tiek izmantoti tikai biznesa vajadz?b?m vai ar? zin?tn?.

skeneris

getcomixxx.com