kinkyporn.cc
Multimēdija

Projektori

Projektori un projektors ir v?l viena iek?rta, kas nav tik popul?ra, k? paši datori vai viedt?lru?i, bet š?s iek?rtas tik un t? tiek izmantotas gan skol?s gan biznes?, gan ar? m?jas apst?k?os. Projektori darbojas projec?jo ar gaismas pal?dz?bu att?lu uz jebk?das virsmas. Parasti šai virsmai ir j?b?t baltai un apk?rt?jai telpai ir j?b?t tumšai, lai lab?k var?tu saskat?t visu, kas tad tiek projec?ts. Projektorus var izmantot gan daž?du prezent?ciju veidošanai gan ar? materi?lu r?d?šanai liel?kai publikai, bet projektori ir ar? ?oti plaši izmantoti kinote?tros un m?jas kinoz?l?s, kur tad ar? ir iesp?jams skat?ties daž?das filmas un seri?lus, projec?jot tos uz sienas vai uz speci?li veidota ekr?na. Projektoru cenas var b?t no dažiem simtiem Eiro par visvienk?rš?kajiem projektoriem, bet pat l?dz vair?kiem t?kstošiem par augstas izš?irtsp?jas un liela spilgtuma iek?rt?m. Parasts projektors, ko izmantot ikdienas lietošanai noteikti nemaks?s vair?k par 500 Eiro, bet ja tu v?lies labas kvalit?tes projektoru ar tieš?m labu un spilgtu kr?su gammu tad tas var izmaks?t pat 1000 Eiro un citos gad?jumos pat v?l vair?k. Tieši t?p?c, pirms tu izv?lies jaunu projektoru tev vajadz?s padom?t par to, k?d?m darb?b?m tev tas b?s vajadz?gs un tikai p?c tam skat?ties uz cen?m un daž?diem ražot?jiem.

projektors

getcomixxx.com