Datori

Dators Geimera Sapnis

?stie geimeri, thumb jeb cilv?ki, kas lielu da?u no sava laika pavada sp?l?jot datorsp?les, neatkar?gi no t?, vai tas notiek profesion?l? l?men? vai tikai k? hobijs, parasti ieg?d?jas datorus, kuru veiktsp?ja ir pati lab?k?, k?du ir iesp?jams ieg?t. Lai var?tu sp?l?t datorsp?les ir nepieciešami ?oti lieli datoru resursi, k? m?s noskaidroj?m geiming datoru sada??, bet ja tu gribi sp?l?t pašas jaud?g?k?s sp?les un to dar?t tieš?m profesion?l? l?men? tad tev b?s vajadz?gs dators, kas noteikti tev izmaks?s pat vair?kus t?kstošus Eiro, un kuram tad ar? b?s pati jaud?g?k? videokarte, vis?tr?kais procesors un liel?k? operat?v? atmi?a. Š?dam datoram noteikti b?s vajadz?gs SSD cietais disks un dzes?šanas sist?ma, ka b?s sp?j?ga atdzes?t visas š?s komponent?s. Parasti liela jauda noz?m? augstu temperat?ru un t?p?c ar? ?sti Gaming datori, kas ir katra geimera sapnis, tad ar? izmanto dzes?šanas iek?rtas ar ?dens dzes?šanu vai ar? ar milzu ventilatoriem, kas tad ar? ir sp?j?gi novad?t visu karstumu no š?m datora deta??m ?rpus š? datora korpusa. Parasti ?stie geimeru datori ir stacion?ras kastes, bet p?d?j? laik? ir pieejami ar? jaud?gi portat?vie datori, bet šie portat?vie sp??u datori parasti ir ?oti mas?vi un t?p?c t?d? veid? no vi?u portativit?tes nav ?paši nek?das j?gas, jo tik un t? tu nevar?si šo datoru pa?emt l?dzi tikpat viegli, k? k?du citu, maz?ku, iek?rtu.

geimera sapnis

Datori

Dators Studientiem

Studenti un studijas parasti tiek asoci?ti ar kopm?tn?m, nemit?gu m?c?šanos un ball?t?m br?vaj? laik?. Studentiem parasti ir j?raksta daž?di refer?ti, gada projekti un protams ar? neizb?gamais gala darbs, kas ir vai nu bakalaura darbs vai pat doktora disert?cija. Un tieši t?p?c ar? studentiem ir vajadz?gi datori, ar ko tad ar? visus šos darbus veikt, bet t?, k? studentiem parasti l?dzek?i ir ierobežoti, tad šiem stud?jošo datoriem ir j?b?t p?c iesp?jas l?t?kiem, lai studenti tos tad ar? var?tu at?auties. Studenti parasti ieg?d?jas datorus tikai lai var?tu s?rfot internetu un izveidot daž?dus dokumentus, jo sp?l?t?m vairs šaj? vecum? nav tik daudz laika un dators, kuram ir j?veic tikai visas pamatfunkcijas b?s daudz daudz l?t?k nek? t?ds, kuram ir augst?ka veiktsp?ja un kurš l?dz ar to ar? ir veidots no jaud?g?k?m un d?rg?k?m deta??m. Student parasti nep?rk d?rgus datorus no komp?nij?m k? Apple, bet gan izv?l?s pašus l?t?kos mode?us no Dell, Asus un Acer ražot?jiem un t?d? veid? ietaupa visai iev?rojamas naudas summas. Protams šie datori neb?s tik skaisti vai nostr?d?ti, bet tie b?s pietiekoši labi, lai ar tiem var?tu izdar?t visas lietas kas nepieciešamas un ieg?d?ties š?du datoru var par zem 300 Eiro, kas ir krietni maz?k k? vismaz 1000 Eiro, ko parasti n?kas maks?t par nopietniem darba vai izklaižu datoriem.

studnets dators

Datori

Dators Skolniekam

S?kot jau no pirm?s klas?tes, capsule kad b?rnam ir 6 vai 7 gadi un beidzot ar 12 klasi, kad parasti jau ir 18 vai pat 19 gadi visos gados ir nepieciešams dators, gan daž?du m?jas darbu veikšanai un protams ar? inform?cijas mekl?šanai. M?sdien?s aizvien vair?k skolas un skolot?ji pa?aujas tieši uz datoriem un internetu, lai par?d?tu skol?niem vi?u atz?mes, lai nodotu materi?lus un ar? lai sazin?tos ar vi?iem caur t?d?m sist?m?m, k? e-klase vai ar? MyKoob. Skol?niem parasti, protams, grib?s ar? uz datora sp?l?t sp?les, un dar?t citas interesantas lietas, bet t?, k? š?das darbstacijas ar lielu jaudu maks? d?rgi, tad parasti skol?niem tiek komplekt?ti datori, kas dom?ti tikai darbam, m?c?b?m un neliel?m izklaid?m. Jebkuram skolnieka datoram b?s pietiekoši jaudas, lai skolniekam b?tu iesp?jams s?rfot internetu, skat?ties video un filmas un protams veidot daž?das prezent?cijas un dokumentus. Un nereti uz šiem datoriem b?s iesp?jams ar? uzsp?l?t daž?das maz?k resursu prasošas sp?les un pat palaist programmas, kas nepieciešamas att?lu un video veidošanai un izmai??m. Skol?nu datori parasti nemaks? vair?k par 300 l?dz 400 Eiro, un par šo naudu parasti ir pieejams portat?vais dators, uz kura tad ar? ir iesp?jams izdar?t visu, ko skol?nam liek dar?t skola un ar? liel?ko da?u no t?, ko vi?š v?las pan?kt ar? izklaid?m.

skolniece dators

Datori

Dators Gaiming

Datorsp?les jau izsenis ir bijušas viena no vispiepras?t?kaj?m nodarb?m, help kam m?s izmantojam person?los un portat?vos datorus, prostate tieši t?p?c ar? datoru ražot?ji veido datorus ne tikai skolniekiem vai m?j?m, bet gan ar? priekš dator-sp?l?m. Šie datori parasti ir daudz jaud?g?ki ar lab?k?m videokart?m, lab?kiem procesoriem un daudz vair?k gan operat?v?s gan parast?s atmi?as. Datorsp??u sp?l?šana bieži vien ir pats gr?t?kais darbs, ko datoram m?s varam likt dar?t un tieši t?p?c ar? šiem sp??u, jeb gaming datoriem ir vajadz?ga sp?c?ga ventil?cija un deta?as, kas ir sp?j?gas notur?t augstas temperat?ras un tik un t? str?d?t bez aiz?eršan?s. T?, k? visu laiku m?s gribam sp?l?t tikai lab?k?s un jaun?k?s sp?les, bet datorsp??u ražot?ji parasti izmanto tikai pašu jaun?ko tehniku lai var?tu rad?t p?c iesp?jas interesant?kas un veikt-sp?j?g?kas sp?l?s, tad ar? mums, k? sp?l?t?jiem, nemit?gi ir j?maina savi sp??u datori un j?uzlabo tie. Bet tas neb?t nav l?ts prieks, jo jaun?k?s tehnikas cenas parasti sast?da vair?kus simtus un ?pašos gad?jumos pat vair?kus t?kstošus Eiro un visticam?k, ka p?c p?ris gadiem, ja ar? š?da iek?rta tiek ieg?d?ta, tad tik un t? n?ksies to atkal main?t vai uzlabot, jo pret?j? gad?jum? tev neb?s iesp?jams sp?l?t visas jaun?k?s sp?les. T?p?c izv?lies k?rt?gi, bet zini, ka ja tu gribi iet laikam l?dzi tad ik pa 2 vai 3 gadiem tev šo gaming datoru tik un t? n?ksies main?t un uzlabot!

spelu dators