kinkyporn.cc
Foto un video

Binokli

V?l viena ier?ce, par ko m?s ikdien? neaizdom?jamies, bet kas noteikt?m cilv?ku kategorij?m ir visai noder?ga ir binoklis, ar ko ir iesp?jams pietuvin?t t?lu esošus objektus ar optisko l?cu pal?dz?bu. Binok?i un teleskopi tiek izmantoti gan astronomij?, gan med?b?s, k? ar? vienk?rši putnu un dabas v?rošan?. Ar binokli ir iesp?jams pietuvin?t lietas, kuras ar neapbru?otu aci nemaz nav iesp?jams saskat?t un t?p?c š?s ier?ces pal?dz gan milit?rajiem cilv?kiem, gan ar? nov?rot?jiem un vienk?ršiem iedz?vot?jiem, kas v?las ieraudz?t kaut ko t?lum?. Ar binokli ir ?oti interesanti skat?ties uz m?nesi vai ar? nov?rto dz?vniekus vi?u dab?gaj? dz?ves ritm? to darot no t?luma un netrauc?jot vi?us. Binok?u cenas m?dz b?t no p?ris desmitiem Eiro l?dz pat vair?kiem simtiem par tieš?m profesion?l?m iek?rt?m un pat vair?ki t?kstoši par specifiskiem binok?iem, ar, piem?ram, nakts skata iesp?ju vai ar? t?diem, ar kuriem ir iesp?jams noteikt siltuma objektus vai ar? digit?li uz?emt t?s pašas bildes, kuras tad ar? ir iesp?jams saskat?t ar savu aci. Binoklis noteikti nav t? popul?r?k? prece, bet t? var b?t ?oti laba d?vana Ziemassv?tku laik? un interesanta iek?rta daž?diem pas?kumiem.

binoklis

CD/DVD Preces

CD/DVD Matricas

Vai atceraties laiku, kad m?s visi staip?j?m sev l?dzi daž?dus diskus s?kot no m?zikas diskiem l?dz daž?du sp??u un programmu diskiem? Tie laiki, noteikti ir pag?juši un ar m?sdienu jaunaj?m tehnolo?ij?m un ?trajiem interneta piek?uves piesl?gumiem mums diski ikdien? praktiski vairs nav vajadz?gi. Bet tas ne vienm?r t? ir, un nereti ir vajadz?gs ierakst?t disku, lai, piem?ram to atska?otu automaš?nas magnetol? vai ar? uz k?da m?zikas atska?ot?ja, k? ar? lai uzd?vin?tu k?du filmu vai dziesmu saviem draugiem un radiniekiem. Diski v?l jo proj?m tiek lietoti medic?nas izmekl?jumu datu ierakst?šanai un ar?, protams, m?zikas industrij? lai p?rdotu m?zi?u jaun?kos albumus. Tieši t?p?c, lai gan disku matricu ražošanas un p?rdošanas apjomi ir kritušies, tie tom?r v?l aizvien ir pietiekami lieli. Tirg? ir pieejami gan parastie CD diski, gan DVD diski gan ar? jaun?k?s paaudzes BlueRay diski, un lai gan to visu izm?ri ir vien?di, tom?r galvenok?rt atš?iras gan tehnolo?ija, kas tiek izmantota nolas?šanai un ierakst?šanai, t?p?c ar? šo disku ietilp?bas ir visai atš?ir?gas.

cd

CD/DVD Preces

CD somas

Lai gan diski ar katru gadu paliek aizvien maz?k un maz?k, un m?s vair?k izmantojam tieši daž?dus citus datu nes?jus, k? atmi?as kartes un USB fleš atmi?as kartes, tom?r v?l jo proj?m daž?das filmas, sp?les un programmas tiek rakst?tas CD matric?s. Un, ja tev ir liela š?da disku kolekcija, tad viens labs pirkums, ko tev vajadz?tu veikt ir CD soma, kur? tad ir iesp?jams ievietot desmitiem vai pat simtiem disku un t?d? veid? vienm?r tos visus pa?emt sev l?dzi. CD somas var b?t noder?gas geimeriem un datoru instel?t?jiem, k? ar? m?zikas cien?t?jiem un pamat? t?s atvieglo šo disku glab?šanu un dod tev vair?k br?vas vietas. Padom?jiet cik daudz vietu aiz?em lielais diska plastmasas v?ci?š, kurš ir desmitiem reižu biez?ks nek? pats disks un, ja tev ir 100 diski tad š? ?upa, kura tev ir vajadz?ga b?s ?oti liela. Bet CD soma tad tev šo izm?ru var samazin?t pat vair?kas reizes un ar? dos tev iesp?ju saglab?t diskus vien? viet?, un t? tu tos neizm?t?si pa visu m?ju, k? tas parasti notiek. CD som?s var ievietot gan parastos CD diskus gan jaunos BlueRay diskus jo visiem tiem ir viens izm?rs, un somas tad ar? tiek veidotas, lai taj?s var?tu ievietot š? izm?ra diskus.

cd somas

Multimēdija

Akumulatori un Ladetaji

M?sdien?s piln?gi visas digit?l?s iek?rtas ko m?s lietojam ir apr?kotas ar baterij?m, jeb akumulatoriem, kurus ir iesp?jams uzl?d?t neskait?mas reizes un t?d? veid? m?s varam nodrošin?t šo ier??u vieglu p?rvietošanu un ?stu portativit?ti. Visas m?sdienu ier?ces s?kot no digit?laj?m fotokamer?m l?dz viedt?lru?iem un portat?vajiem datoriem izmanto akumulatorus, bet t?p?c, ka š?du akumulatori uzl?des-izl?des cikli ir ierobežoti un parasti ir no 500 l?dz 1500 reiz?m, tad parasti ar? ir nepieciešams ieg?d?ties jaunu akumulatoru tad, kad ier?ce v?l nav savu m?žu nokalpojusi. Ieg?d?joties, piem?ram, portat?vo datoru, parasti m?s to izmantojam vair?k k? 2 vai 3 gadus, bet akumulators pie ikdienas lietošanas jau p?c 2 vai 3 gadiem noteikti b?s visai nolietojies un nesp?s vairs uz?emt tik daudz ener?ijas, k? tas vija s?kum?. Un tieši t?p?c tad ar? ir pieejami daž?di mai?as akumulatori. Un, protams, ar? nevajag aizmirst par parastaj?m AA un AAA baterij?m, kuras tad ar? mums ir nepieciešamas visdaž?d?kaj?m iek?rt?m un šeit ar? daudz lab?k ir ieg?d?ties tieši uzl?d?jamus akumulatorus un l?d?t?ju nevis katru reizi pirkt jaunas, vienreiz lietojamas, baterijas. Protams š?das atkal-uzl?d?j?mas baterijas b?s d?rg?kas, bet laika gait? to cena noteikti tev atmaks?sies vair?kk?rt?gi, it seviš?i tad, ja tev š?s baterijas ir vajadz?gs lietot lietos apjomos.

usb ladejama baterija

Multimēdija

Web Kameras

Web kameras, jeb vienk?rši saucamas par t?mek?a kamer?m ir kameras, kas ir doma’tas piesl?gt tavam datoram, lai tu var?tu veikt video zvanus. Agr?kos laikos liel?koties cilv?kiem bija tieši stacion?rie datori un lieli monitori, un, lai ar š?d?m iek?rt?m veiktu video zvanus tad ar? bija vajadz?gas atseviš?as WEB kameras, kuru tad tu ar? novietoji uz sava monitora, lai var?tu veikt šos video zvanus. M?sdien?s ar portat?vo datoru un telefonu izplat?bu š?das t?mek?a kameras praktiski vairs nav nepieciešamas, jo m?s varam sazvan?ties gan caur šiem portat?vajiem datoriem, kuriem visiem ir ieb?v?tas kameras, gan ar? caur viedt?lru?iem, kuriem ar? visiem ir š?s kameras. Bet, ja tu v?lies ieg?t labu att?la kvalit?ti, vai ar? tev v?l jo proj?m ir stacion?rais dators, tad noteikti tev š?da kamera b?s vajadz?ga. Šo kameru cenas visai iev?rojami atš?iras viena no otras un atkar?b? no t? vai tev vajag vienk?ršu kameru vai ar? nopietnu iek?rtu ar labas kvalit?tes video iesp?j?m tad ar? tas tev izmaks?s vai nu 10 Eiro vai ar? pat 100 Eio!

webkamera

Multimēdija

Projektori

Projektori un projektors ir v?l viena iek?rta, kas nav tik popul?ra, k? paši datori vai viedt?lru?i, bet š?s iek?rtas tik un t? tiek izmantotas gan skol?s gan biznes?, gan ar? m?jas apst?k?os. Projektori darbojas projec?jo ar gaismas pal?dz?bu att?lu uz jebk?das virsmas. Parasti šai virsmai ir j?b?t baltai un apk?rt?jai telpai ir j?b?t tumšai, lai lab?k var?tu saskat?t visu, kas tad tiek projec?ts. Projektorus var izmantot gan daž?du prezent?ciju veidošanai gan ar? materi?lu r?d?šanai liel?kai publikai, bet projektori ir ar? ?oti plaši izmantoti kinote?tros un m?jas kinoz?l?s, kur tad ar? ir iesp?jams skat?ties daž?das filmas un seri?lus, projec?jot tos uz sienas vai uz speci?li veidota ekr?na. Projektoru cenas var b?t no dažiem simtiem Eiro par visvienk?rš?kajiem projektoriem, bet pat l?dz vair?kiem t?kstošiem par augstas izš?irtsp?jas un liela spilgtuma iek?rt?m. Parasts projektors, ko izmantot ikdienas lietošanai noteikti nemaks?s vair?k par 500 Eiro, bet ja tu v?lies labas kvalit?tes projektoru ar tieš?m labu un spilgtu kr?su gammu tad tas var izmaks?t pat 1000 Eiro un citos gad?jumos pat v?l vair?k. Tieši t?p?c, pirms tu izv?lies jaunu projektoru tev vajadz?s padom?t par to, k?d?m darb?b?m tev tas b?s vajadz?gs un tikai p?c tam skat?ties uz cen?m un daž?diem ražot?jiem.

projektors

Tālruņi

Mobilie tālruņi

Mobilie telefoni ir viena no visizplat?t?kaj?m tehnolo?iju ier?c?m vis? pasaul? un šie telefoni ir ??vuši neskait?mam cilv?ku skaitam piek??t pie interneta un veikt zvanus un s?t?t zi?as, k? ar? s?kt izmantot kameru, < klaus?ties m?ziku un veikt citas l?dz?gas darb?bas. Mobilo telefonu veidi un iesp?jas ir ?oti daudz un daž?das un pamat? tagad kad runa iet par mobilajiem telefoniem, tas noz?m? viedt?lru?iem, kuriem ir sk?rienj?t?gi ekr?ni un iesp?jas piek??t internetam. Šo telefonu cenas sv?rst?s no aptuveni 100 Eiro l?dz pat 1000 Eiro par jaun?kajiem mode?iem, bet pamat? ap 300 vai 400 Eiro ir iesp?jams ieg?t visai veikt-sp?j?gu t?lruni kuram b?s visas nepieciešam?s tehnolo?ijas un iesp?jas, k?das tev b?s vajadz?gas. Mobilo telefonu bizness vis? pasaul? ir k?uvis par vienu no ienes?g?kajiem t?p?c ar?, piem?ram, Apple komp?nija ir k?uvusi par vispelnoš?ko uz??mumu pasaul?, tieši no savu iPhone p?rdošanas. M?sdienu telefoni pamat? ir mazi datori, ar vis?m t?m paš?m iesp?j?m s?kot no vienk?ršu failu veidošanas un interneta s?rfošanas l?dz sp??u sp?l?šanai un filmu skat?šanai. Ar m?sdienu mobilajiem telefoniem ir iesp?jams izdar?t visu to pašu, kam k?dreiz vajadz?ja neskait?mas ier?ces s?kot no telefona un kameras un beidzot ar m?zikas atska?ot?ju un diktofonu. Tieši mobilie telefoni ir ??vuši mums ieveidot daž?das aplik?cijas un veidus, k? izmantot internetu daudz ?rt?k un izdev?g?k.

mobilie

Biroju tehnika

Skaneri

Skeneris ir tikpat nepieciešams, k? printeris un ar š?m iek?rt?m ir iesp?jams no pap?ra form?ta izveidot digit?lus dokumentus neatkar?gi vai uz pap?ra bija teksts vai fotogr?fija. Skanerus parast m?s izmantojam tieši biznesa vajadz?b?m, skolas vajadz?b?m, bet tos, protams, var izmantot ar? m?jas vajadz?b?m, ja ir nepieciešams izveidot digit?lu kopiju no k?da materi?la. P?d?j? laik? skeneri, kas ir atseviš?i no printeriem vai kop?t?jiem ir visai liels retums, jo m?sdien?s visos viedt?lru?os ir pieejamas kameras, kuru izš?irtsp?ja ir tik laba, ka š?di skeneri vairs nav nepieciešami. Un t?p?c ar?, kad runa iet par skeneriem, tad parasti m?s saprotam daž?das multi-funkcion?las iek?rtas, kur?s ir gan printeri gan skeneri. Bet, neskatoties uz to, v?l jo proj?m ir iesp?jams ieg?t skeneri, k? neatkar?gu iek?rtu, un parasti tas ir vajadz?gs tad, ja tev vajag iesken?t ?oti augstas izš?irtsp?jas att?lus vai tekstu, k? ar?, ja tev vajag saglab?t piln?gi visas kr?su gammas vai ar? k?d? cit? veid? ieg?t ?oti labu kvalit?ti. V?l, run?jot par skaneriem, ir noteikti j?piemin ar? 3D skeneri, kas ir iek?rtas, kas ir sp?j?gas izveidot digit?las kopijas 3D objektiem un tiek izmantoti daž?du mode?u veidošanai un citu priekšmetu formas ieg?šanai dator?, bet šie 3D skeneri gan parasti tiek izmantoti tikai biznesa vajadz?b?m vai ar? zin?tn?.

skeneris

Biroju tehnika

Laminātori

Lamin?tors, atš?ir?b?, no, piem?ram, printera, ir iek?rta, kas netiek izmantota tik bieži un t?p?c š?s iek?rtas parasti ir atrodamas tikai skol?s vai liel?kos biznesa birojos, k? ar? augstskol?s un kancelejas pre?u veikalos. Ar lamin?toru ir iesp?jams ielamin?t, jeb ievietot plastmasas apvalk?, k?du dokumentu, viz?tkarti vai jebk?du citu tekstu vai att?lu, ko iesp?jams izprint?t uz pap?ra. Laminatorus izmanto, lai veidotu daž?das ?dens-necaurlaid?gas z?mes, viz?tkartes, br?din?juma z?mes un uz??mumu darba laikus. Š?s iek?rtas noteikti nav tik popul?ras, k? skeneri vai projektori, bet kad uzrodas vajadz?ba, tas ar? m?s parasti dom?jam, kur gan lai š?du iek?rto atrod un cik t?da maks?s. Parasti lamin?toru var ieg?t pat l?dz 50 Eiro robež?s, bet ja jums ir vajadz?gs mazliet nopietn?ks apar?ts, tad tas var izmaks?t pat l?dz 100 Eiro, un, protams, p?c tam ar? v?l ir papildus j?ieg?d?jas ar? lamin?tora pap?ri, jeb plastmasas kabati?as, kuras tad p?c tam izlaižot caur šo iek?rtu tad ar? ir iesp?jams p?rveidot par cietu un ?densnecaurlaid?gu plastmasu!

laminator

Biroju tehnika

Printeri

Printeris ir viena no t?m ier?c?m, ko mums ikdien? nevajag, bet kad uzrodas vajadz?ba p?c k?da fiziska dokumenta ieg?šanas vai ar? k?da att?la vai ras?juma izprint?šanas, tad š? ier?ce ir pat ?oti noder?ga. Printeri, protams, tiek izmantoti biznesa un skolas vajadz?b?m un šaj?s iest?d?s parasti tiek izmantoti tieš?m nopietnas iek?rtas ar lazer-printera tehnolo?ij?m un tintes toneri, kas tad kop? ?auj š?m iek?rt?m print?t pat simtiem daž?du kopiju stund?. Bet printeris ir vajadz?gs ne tikai biznesam un skol?m, bet gan ar? m?jas lietošanai, jo nereti skol?niem ir j?iesniedz daž?di darbi tieši izprint?t? form?t? nevis digit?li un ar? bieži vien daž?di citi dokumenti, k? telefonu r??ini, banku izraksti un citi dokumenti ir daudz saprotam?ki un p?rskat?m?ki, kad tie ir pieejami taust?m? form?ta, nevis uz k?da ekr?na, neatkar?gi, vai šis ekr?ns ir mobil? telefona ekr?ns vai pat planšetdatora ekr?ns. Printeri noteikti, ka nav t? pati popul?r?k? datora komponente, bet tie ir pietiekoši bieži izmantoti, lai teju vai katr? m?j? vajadz?tu vismaz multifunkcion?lo printera iek?rtu, ja ne pat nopietn?ku lazer-printera iek?rtu.

printeris

getcomixxx.com