kinkyporn.cc
Datori

Pārāk daudz datortehnikas?

M?sdien?s ieg?d?ties datortehniku ir ?oti vienk?rši un katru gadu datoru cenas kr?tas, this kas liecina tikai par to ka M?ra likums v?l jo proj?m ir sp?k? un ik pa 2 gadiem datortehnikas ?trums, ko var ieg?d?ties par vien?du cenu palielin?s 2 reizes. Un tieši t?p?c ar? m?s varam pašlaik tur?t sav? kabat? telefonu, kuram ir jaud?g?ks procesors un operat?v? atmi?a nek? pirms 10 gadiem bija jebkuram Desktop klases datoram. Bet datoru att?st?ba un š? viegl? to ieg?šana ir rad?jusi ar? t?du paradoksu, ka cilv?ki nereti ieg?d?jas telefonus un datorus daudz vair?k nek? vi?iem paties?b? tie ir vajadz?gi un tas noved pie tehnikas nelietošanas un novecošanas.

M?s, protams, vienm?r gribam ieg?d?ties ?tr?ko un jaud?g?ko datoru un telefonu, lai var?tu to lietot bez aiz?eršan?s bet t?d??, ka datortehnika uzlabojas š?dos ?trumos, tad tad ik pa 2 vai 3 gadiem parasti ir v?lme š?s iek?rtas nomain?t, bet p?c t?da laika noteikti ka š? tehnika neb?s v?l novecojusi un v?l b?s pietiekoši laba lai to var?tu lietot vismaz v?l tikpat ilgi. T?p?c ar? lietotas datortehnikas tirgus p?d?j? laik? ir visai iecien?ta vieta, kur l?ti un viegli dab?t sev jaunu telefonu vai kl?pjdatoru un tas liecina tikai par to, ka cilv?ki bieži vien ieg?d?jas daž?das preces pat tad, kad v?l iepriekš?j?s nav novecojušas. Un tieši t?pat, k? tas ir automaš?nu tirg? tikl?dz, k? tu ieg?d?jies jaunu datoru, t? uzreiz š?s iek?rtas re?l? v?rt?ba samazin?s par 20-30% un p?c tam ar katru gadu t? v?l krietni vien samazin?s. Un tas t? it seviš?i ir ar pašiem jaud?g?kajiem datoriem, jo tiem parasti ir liel?ks uzcenojums nek? vienk?rš?m darba stacij?m, kas jau izmanto l?t?kus un zin?m?kus procesorus un citas tehnolo?ijas.

Un viss jau b?tu labi, ja cilv?ki visas š?s iek?rtas ieg?d?tos par savu naudu, ko jau ir nopeln?juši, bet paties?b? liela da?a no jaun?s tehnikas tiek pirkta uz kred?tiem un bieži vien tieši ar ?stermi?a kred?tiem un tas, savuk?rt, noz?m?, ka p?c tam ir vajadz?ga kred?tu apvienošana, lai var?tu šos aizdevumus apmaks?t un salikt vien? liel?k? kred?t?. Un t?, k? datortehnikas cena kr?t?s visai iev?rojam? ?trum? tad b?t?b? tev ar? j?atmaks? ir vair?k naudas nek? ir tavu ieg?d?to pre?u paties? v?rt?ba. Un tas neb?t nav izdev?gi!! T?p?c, ja tu gribi vienm?r ieg?d?ties jaun?k?s tehnolo?ijas, tad m??ini vismaz to dar?t par savu naudu nevis ?em kred?tus. Un tad tu daudz lab?k saprat?si, cik liela v?rt?ba ir tavai naudai!

getcomixxx.com