kinkyporn.cc
Jūs esat sadaļā

Multimēdija

Multimēdija

Akumulatori un Ladetaji

M?sdien?s piln?gi visas digit?l?s iek?rtas ko m?s lietojam ir apr?kotas ar baterij?m, jeb akumulatoriem, kurus ir iesp?jams uzl?d?t neskait?mas reizes un t?d? veid? m?s varam nodrošin?t šo ier??u vieglu p?rvietošanu un ?stu portativit?ti. Visas m?sdienu ier?ces s?kot no digit?laj?m fotokamer?m l?dz viedt?lru?iem un portat?vajiem datoriem izmanto akumulatorus, bet t?p?c, ka š?du akumulatori uzl?des-izl?des cikli ir ierobežoti un parasti ir no 500 l?dz 1500 reiz?m, tad parasti ar? ir nepieciešams ieg?d?ties jaunu akumulatoru tad, kad ier?ce v?l nav savu m?žu nokalpojusi. Ieg?d?joties, piem?ram, portat?vo datoru, parasti m?s to izmantojam vair?k k? 2 vai 3 gadus, bet akumulators pie ikdienas lietošanas jau p?c 2 vai 3 gadiem noteikti b?s visai nolietojies un nesp?s vairs uz?emt tik daudz ener?ijas, k? tas vija s?kum?. Un tieši t?p?c tad ar? ir pieejami daž?di mai?as akumulatori. Un, protams, ar? nevajag aizmirst par parastaj?m AA un AAA baterij?m, kuras tad ar? mums ir nepieciešamas visdaž?d?kaj?m iek?rt?m un šeit ar? daudz lab?k ir ieg?d?ties tieši uzl?d?jamus akumulatorus un l?d?t?ju nevis katru reizi pirkt jaunas, vienreiz lietojamas, baterijas. Protams š?das atkal-uzl?d?j?mas baterijas b?s d?rg?kas, bet laika gait? to cena noteikti tev atmaks?sies vair?kk?rt?gi, it seviš?i tad, ja tev š?s baterijas ir vajadz?gs lietot lietos apjomos.

usb ladejama baterija

Multimēdija

Web Kameras

Web kameras, jeb vienk?rši saucamas par t?mek?a kamer?m ir kameras, kas ir doma’tas piesl?gt tavam datoram, lai tu var?tu veikt video zvanus. Agr?kos laikos liel?koties cilv?kiem bija tieši stacion?rie datori un lieli monitori, un, lai ar š?d?m iek?rt?m veiktu video zvanus tad ar? bija vajadz?gas atseviš?as WEB kameras, kuru tad tu ar? novietoji uz sava monitora, lai var?tu veikt šos video zvanus. M?sdien?s ar portat?vo datoru un telefonu izplat?bu š?das t?mek?a kameras praktiski vairs nav nepieciešamas, jo m?s varam sazvan?ties gan caur šiem portat?vajiem datoriem, kuriem visiem ir ieb?v?tas kameras, gan ar? caur viedt?lru?iem, kuriem ar? visiem ir š?s kameras. Bet, ja tu v?lies ieg?t labu att?la kvalit?ti, vai ar? tev v?l jo proj?m ir stacion?rais dators, tad noteikti tev š?da kamera b?s vajadz?ga. Šo kameru cenas visai iev?rojami atš?iras viena no otras un atkar?b? no t? vai tev vajag vienk?ršu kameru vai ar? nopietnu iek?rtu ar labas kvalit?tes video iesp?j?m tad ar? tas tev izmaks?s vai nu 10 Eiro vai ar? pat 100 Eio!

webkamera

Multimēdija

Projektori

Projektori un projektors ir v?l viena iek?rta, kas nav tik popul?ra, k? paši datori vai viedt?lru?i, bet š?s iek?rtas tik un t? tiek izmantotas gan skol?s gan biznes?, gan ar? m?jas apst?k?os. Projektori darbojas projec?jo ar gaismas pal?dz?bu att?lu uz jebk?das virsmas. Parasti šai virsmai ir j?b?t baltai un apk?rt?jai telpai ir j?b?t tumšai, lai lab?k var?tu saskat?t visu, kas tad tiek projec?ts. Projektorus var izmantot gan daž?du prezent?ciju veidošanai gan ar? materi?lu r?d?šanai liel?kai publikai, bet projektori ir ar? ?oti plaši izmantoti kinote?tros un m?jas kinoz?l?s, kur tad ar? ir iesp?jams skat?ties daž?das filmas un seri?lus, projec?jot tos uz sienas vai uz speci?li veidota ekr?na. Projektoru cenas var b?t no dažiem simtiem Eiro par visvienk?rš?kajiem projektoriem, bet pat l?dz vair?kiem t?kstošiem par augstas izš?irtsp?jas un liela spilgtuma iek?rt?m. Parasts projektors, ko izmantot ikdienas lietošanai noteikti nemaks?s vair?k par 500 Eiro, bet ja tu v?lies labas kvalit?tes projektoru ar tieš?m labu un spilgtu kr?su gammu tad tas var izmaks?t pat 1000 Eiro un citos gad?jumos pat v?l vair?k. Tieši t?p?c, pirms tu izv?lies jaunu projektoru tev vajadz?s padom?t par to, k?d?m darb?b?m tev tas b?s vajadz?gs un tikai p?c tam skat?ties uz cen?m un daž?diem ražot?jiem.

projektors

getcomixxx.com