kinkyporn.cc
Programmas

Mac OS

Macintosh OS, see jeb MAC oper?t?jsist?ma ir programmat?ru kopums, kas tiek izmantots, lai darbotos ar Apple rad?tajiem datoriem. MAC OS ir oper?t?jsist?ma, gluži t?pat, k? Windows, bet t? ir veidota speci?li priekš Macintosh datoriem, ko ražo Apple komp?nija. Šo oper?t?jsist?mu ir iesp?jams izvietot uz daž?diem datoriem, bet pamat? t? tiek veidota, lai b?tu savienojama kop? ar Apple komp?nijas rad?taj?m ier?c?m, t?d? veid? radot lietot?jiem ?oti labu kop?jo lietot?ja iespaidu. Ja Windows oper?t?jsist?m?m ir j?sp?j darboties uz jebk?d? tipa datoriem, tad MAC OS tiek veidots, lai darbotos uz specifiskiem datora mode?iem un t?p?c tiek tieši veidots, lai tieši labi darbotos uz šiem dzelžiem. Mac OS ir veidots tieši priekš darba un m?jas lietošanas un tas nav dom?ts priekš sp??u sp?l?šanas vai cit?m t?d?m darb?b?m. Tieši t?p?c ar? MAC datorus un programmas parasti lieto tieši studenti, uz??mumi un cilv?ki kuriem darbs ir tieši saist?tas ar datoriem. Š? oper?t?jsist?ma ir veidota tieši t?, lai b?tu ar to viegli str?d?t un b?tu iesp?jams visu viegli atrast, bet taj? pat laik? ar? lai piem?ram, programm?t?ji var?tu paši izveidot savu darba vidi, k? vien vi?i to v?las.

macos

getcomixxx.com