kinkyporn.cc
TV & Audio tehnika

LED TV

LED, seek jeb gaismu izstarojoš?s diodes ir tehnolo?ija, viagra approved ko s?k izmantot aizvien biež?k un aizvien daž?d?kos pielietojumos. LED tehnolo?ija noteikti, ka ir viena no visskaidr?kaj?m un efekt?v?kaj?m un tieši t?p?c ar? daž?dos ekr?nos s?kot no telefoniem l?dz pat TV tiek izmantotas š?s LED diodes. LED televizors pamat? noz?m? to, ka š? TV ekr?n? ir izmantotas LED diodes, kuras pat?r? maz?k ener?iju nek? parast?s Plazma vai citas tehnolo?ijas bet ar? ir daudz skaidr?kas un ar lab?ku izš?irtsp?ju. Š?ds TV tev var izmaks?t s?kot no 200 Eiro l?dz pat vair?kiem t?kstošiem un atkar?b? no t?, k?du izm?ru tu v?lies, un ar? ik labu izš?irtsp?ju tad ar? š? cena no t? main?sies. Ja tu, piem?ram, gribi TV ar 50 collu diogn?lo displeju tad tas tev noteikti izmaks?s vair?k k? 1000 Eiro, bet ja tev pietiek, piem?ram, ar 30 coll?m, tad tad tev bar izmaks?t vairs tikai 300-400 Eiro. Protams ir j??em v?r? ar? daž?das 3D funkcijas, ska?as kvalit?te un citas l?dz?gas lietas, bet pamat? liel?k? atš?ir?ba cenai b?s tieši no t?, cik liels ir š? TV izm?rs un k?da ir š? ekr?na izš?irtsp?ja. TV vienm?r ir bijis viena no galvenaj?m tehnolo?ij?m jebkur? m?j? un m?sdien?s, lai gan m?s TV skat?mies aizvien ret?k un ret?k, tom?r filmu vakari un seri?lu skat?šan?s ir neat?emam jebkuras ?imenes sast?vda?a.

LEDtv

getcomixxx.com