kinkyporn.cc
Biroju tehnika

Laminātori

Lamin?tors, atš?ir?b?, no, piem?ram, printera, ir iek?rta, kas netiek izmantota tik bieži un t?p?c š?s iek?rtas parasti ir atrodamas tikai skol?s vai liel?kos biznesa birojos, k? ar? augstskol?s un kancelejas pre?u veikalos. Ar lamin?toru ir iesp?jams ielamin?t, jeb ievietot plastmasas apvalk?, k?du dokumentu, viz?tkarti vai jebk?du citu tekstu vai att?lu, ko iesp?jams izprint?t uz pap?ra. Laminatorus izmanto, lai veidotu daž?das ?dens-necaurlaid?gas z?mes, viz?tkartes, br?din?juma z?mes un uz??mumu darba laikus. Š?s iek?rtas noteikti nav tik popul?ras, k? skeneri vai projektori, bet kad uzrodas vajadz?ba, tas ar? m?s parasti dom?jam, kur gan lai š?du iek?rto atrod un cik t?da maks?s. Parasti lamin?toru var ieg?t pat l?dz 50 Eiro robež?s, bet ja jums ir vajadz?gs mazliet nopietn?ks apar?ts, tad tas var izmaks?t pat l?dz 100 Eiro, un, protams, p?c tam ar? v?l ir papildus j?ieg?d?jas ar? lamin?tora pap?ri, jeb plastmasas kabati?as, kuras tad p?c tam izlaižot caur šo iek?rtu tad ar? ir iesp?jams p?rveidot par cietu un ?densnecaurlaid?gu plastmasu!

laminator

getcomixxx.com