kinkyporn.cc
Jūs esat sadaļā

Foto un video

Foto un video

Digitālās fotokameras

Digit?l?s fotokameras ar katru gadu paliek aizvien l?t?kas, maz?kas un ar lab?ku izš?irtsp?ju un nu mums jau savos viedt?lru?os ir iesp?jams ieg?t pietiekoši labus att?lus, lai, pat, tos pietuvinot, att?los neb?tu izpl?dumu un neskaidr?bu. Digit?ls pamat? noz?m? to, ka ar šiem apar?tiem uz?emti att?li tiek saglab?ti atmi?? un v?l?k tos ir iesp?jams gan apskat?t dator? vai TV ekr?n?. M?sdien?s vienk?rša digit?l? kamera vairs nevar sacensties ar t?lruni, jo jaun?ko mode?u telefoniem kameras ir tik labas, ka t?s noteikti ir pietiekošas ikdienas fotogr?fiju uz?emšanai. Un tieši t?p?c, ka š?s kameras ir tik labas, tad nav v?rts staip?t l?dzi v?l vienu iek?rtu lai tikai uz?emtu papildus bildes, ja to ir iesp?jams izdar?t ar savu t?lruni. Bet m?sdien?s digit?l?s kameras vair?k tiek lietotas tieši profesion??u vai pus-profesion??u att?lu rad?šanai. Digit?l?s spogu?kameras m?sdien?s ir palikušas pietiekoši l?tas, lai t?s nemaks?tu vair?k k? tavs viedt?lrunis un t?p?c, ja tu v?lies uz?emt tieš?m labas kvalit?tes att?lus tad š?das kameras ieg?de noteikti b?s laba izv?le. Š?m spogu?kamer?m parasti att?lu izm?ri un izš?irtsp?jas ir daudz augst?kas nek? telefoniem un ar? šo att?lu kvalit?te parasti ir daudz lab?ka, t?p?c dz?ves liel?kos mirk?us, k? k?zas, ball?tes un izlaidumus daudz lab?k ir fotograf?t tieši ar š?d?m kamer?m!

digitala kamera<

Foto un video

Binokli

V?l viena ier?ce, par ko m?s ikdien? neaizdom?jamies, bet kas noteikt?m cilv?ku kategorij?m ir visai noder?ga ir binoklis, ar ko ir iesp?jams pietuvin?t t?lu esošus objektus ar optisko l?cu pal?dz?bu. Binok?i un teleskopi tiek izmantoti gan astronomij?, gan med?b?s, k? ar? vienk?rši putnu un dabas v?rošan?. Ar binokli ir iesp?jams pietuvin?t lietas, kuras ar neapbru?otu aci nemaz nav iesp?jams saskat?t un t?p?c š?s ier?ces pal?dz gan milit?rajiem cilv?kiem, gan ar? nov?rot?jiem un vienk?ršiem iedz?vot?jiem, kas v?las ieraudz?t kaut ko t?lum?. Ar binokli ir ?oti interesanti skat?ties uz m?nesi vai ar? nov?rto dz?vniekus vi?u dab?gaj? dz?ves ritm? to darot no t?luma un netrauc?jot vi?us. Binok?u cenas m?dz b?t no p?ris desmitiem Eiro l?dz pat vair?kiem simtiem par tieš?m profesion?l?m iek?rt?m un pat vair?ki t?kstoši par specifiskiem binok?iem, ar, piem?ram, nakts skata iesp?ju vai ar? t?diem, ar kuriem ir iesp?jams noteikt siltuma objektus vai ar? digit?li uz?emt t?s pašas bildes, kuras tad ar? ir iesp?jams saskat?t ar savu aci. Binoklis noteikti nav t? popul?r?k? prece, bet t? var b?t ?oti laba d?vana Ziemassv?tku laik? un interesanta iek?rta daž?diem pas?kumiem.

binoklis

getcomixxx.com