Datori

Dators Skolniekam

S?kot jau no pirm?s klas?tes, kad b?rnam ir 6 vai 7 gadi un beidzot ar 12 klasi, kad parasti jau ir 18 vai pat 19 gadi visos gados ir nepieciešams dators, gan daž?du m?jas darbu veikšanai un protams ar? inform?cijas mekl?šanai. M?sdien?s aizvien vair?k skolas un skolot?ji pa?aujas tieši uz datoriem un internetu, lai par?d?tu skol?niem vi?u atz?mes, lai nodotu materi?lus un ar? lai sazin?tos ar vi?iem caur t?d?m sist?m?m, k? e-klase vai ar? MyKoob. Skol?niem parasti, protams, grib?s ar? uz datora sp?l?t sp?les, un dar?t citas interesantas lietas, bet t?, k? š?das darbstacijas ar lielu jaudu maks? d?rgi, tad parasti skol?niem tiek komplekt?ti datori, kas dom?ti tikai darbam, m?c?b?m un neliel?m izklaid?m. Jebkuram skolnieka datoram b?s pietiekoši jaudas, lai skolniekam b?tu iesp?jams s?rfot internetu, skat?ties video un filmas un protams veidot daž?das prezent?cijas un dokumentus. Un nereti uz šiem datoriem b?s iesp?jams ar? uzsp?l?t daž?das maz?k resursu prasošas sp?les un pat palaist programmas, kas nepieciešamas att?lu un video veidošanai un izmai??m. Skol?nu datori parasti nemaks? vair?k par 300 l?dz 400 Eiro, un par šo naudu parasti ir pieejams portat?vais dators, uz kura tad ar? ir iesp?jams izdar?t visu, ko skol?nam liek dar?t skola un ar? liel?ko da?u no t?, ko vi?š v?las pan?kt ar? izklaid?m.

skolniece dators

getcomixxx.com