kinkyporn.cc
Datori

Dators Geimera Sapnis

?stie geimeri, jeb cilv?ki, kas lielu da?u no sava laika pavada sp?l?jot datorsp?les, neatkar?gi no t?, vai tas notiek profesion?l? l?men? vai tikai k? hobijs, parasti ieg?d?jas datorus, kuru veiktsp?ja ir pati lab?k?, k?du ir iesp?jams ieg?t. Lai var?tu sp?l?t datorsp?les ir nepieciešami ?oti lieli datoru resursi, k? m?s noskaidroj?m geiming datoru sada??, bet ja tu gribi sp?l?t pašas jaud?g?k?s sp?les un to dar?t tieš?m profesion?l? l?men? tad tev b?s vajadz?gs dators, kas noteikti tev izmaks?s pat vair?kus t?kstošus Eiro, un kuram tad ar? b?s pati jaud?g?k? videokarte, vis?tr?kais procesors un liel?k? operat?v? atmi?a. Š?dam datoram noteikti b?s vajadz?gs SSD cietais disks un dzes?šanas sist?ma, ka b?s sp?j?ga atdzes?t visas š?s komponent?s. Parasti liela jauda noz?m? augstu temperat?ru un t?p?c ar? ?sti Gaming datori, kas ir katra geimera sapnis, tad ar? izmanto dzes?šanas iek?rtas ar ?dens dzes?šanu vai ar? ar milzu ventilatoriem, kas tad ar? ir sp?j?gi novad?t visu karstumu no š?m datora deta??m ?rpus š? datora korpusa. Parasti ?stie geimeru datori ir stacion?ras kastes, bet p?d?j? laik? ir pieejami ar? jaud?gi portat?vie datori, bet šie portat?vie sp??u datori parasti ir ?oti mas?vi un t?p?c t?d? veid? no vi?u portativit?tes nav ?paši nek?das j?gas, jo tik un t? tu nevar?si šo datoru pa?emt l?dzi tikpat viegli, k? k?du citu, maz?ku, iek?rtu.

geimera sapnis

getcomixxx.com