kinkyporn.cc
Datori

Dators Gaiming

Datorsp?les jau izsenis ir bijušas viena no vispiepras?t?kaj?m nodarb?m, kam m?s izmantojam person?los un portat?vos datorus, tieši t?p?c ar? datoru ražot?ji veido datorus ne tikai skolniekiem vai m?j?m, bet gan ar? priekš dator-sp?l?m. Šie datori parasti ir daudz jaud?g?ki ar lab?k?m videokart?m, lab?kiem procesoriem un daudz vair?k gan operat?v?s gan parast?s atmi?as. Datorsp??u sp?l?šana bieži vien ir pats gr?t?kais darbs, ko datoram m?s varam likt dar?t un tieši t?p?c ar? šiem sp??u, jeb gaming datoriem ir vajadz?ga sp?c?ga ventil?cija un deta?as, kas ir sp?j?gas notur?t augstas temperat?ras un tik un t? str?d?t bez aiz?eršan?s. T?, k? visu laiku m?s gribam sp?l?t tikai lab?k?s un jaun?k?s sp?les, bet datorsp??u ražot?ji parasti izmanto tikai pašu jaun?ko tehniku lai var?tu rad?t p?c iesp?jas interesant?kas un veikt-sp?j?g?kas sp?l?s, tad ar? mums, k? sp?l?t?jiem, nemit?gi ir j?maina savi sp??u datori un j?uzlabo tie. Bet tas neb?t nav l?ts prieks, jo jaun?k?s tehnikas cenas parasti sast?da vair?kus simtus un ?pašos gad?jumos pat vair?kus t?kstošus Eiro un visticam?k, ka p?c p?ris gadiem, ja ar? š?da iek?rta tiek ieg?d?ta, tad tik un t? n?ksies to atkal main?t vai uzlabot, jo pret?j? gad?jum? tev neb?s iesp?jams sp?l?t visas jaun?k?s sp?les. T?p?c izv?lies k?rt?gi, bet zini, ka ja tu gribi iet laikam l?dzi tad ik pa 2 vai 3 gadiem tev šo gaming datoru tik un t? n?ksies main?t un uzlabot!

spelu dators

getcomixxx.com