kinkyporn.cc
CD/DVD Preces

CD/DVD Matricas

Vai atceraties laiku, kad m?s visi staip?j?m sev l?dzi daž?dus diskus s?kot no m?zikas diskiem l?dz daž?du sp??u un programmu diskiem? Tie laiki, noteikti ir pag?juši un ar m?sdienu jaunaj?m tehnolo?ij?m un ?trajiem interneta piek?uves piesl?gumiem mums diski ikdien? praktiski vairs nav vajadz?gi. Bet tas ne vienm?r t? ir, un nereti ir vajadz?gs ierakst?t disku, lai, piem?ram to atska?otu automaš?nas magnetol? vai ar? uz k?da m?zikas atska?ot?ja, k? ar? lai uzd?vin?tu k?du filmu vai dziesmu saviem draugiem un radiniekiem. Diski v?l jo proj?m tiek lietoti medic?nas izmekl?jumu datu ierakst?šanai un ar?, protams, m?zikas industrij? lai p?rdotu m?zi?u jaun?kos albumus. Tieši t?p?c, lai gan disku matricu ražošanas un p?rdošanas apjomi ir kritušies, tie tom?r v?l aizvien ir pietiekami lieli. Tirg? ir pieejami gan parastie CD diski, gan DVD diski gan ar? jaun?k?s paaudzes BlueRay diski, un lai gan to visu izm?ri ir vien?di, tom?r galvenok?rt atš?iras gan tehnolo?ija, kas tiek izmantota nolas?šanai un ierakst?šanai, t?p?c ar? šo disku ietilp?bas ir visai atš?ir?gas.

cd

getcomixxx.com