kinkyporn.cc
CD/DVD Preces

CD somas

Lai gan diski ar katru gadu paliek aizvien maz?k un maz?k, un m?s vair?k izmantojam tieši daž?dus citus datu nes?jus, k? atmi?as kartes un USB fleš atmi?as kartes, tom?r v?l jo proj?m daž?das filmas, sp?les un programmas tiek rakst?tas CD matric?s. Un, ja tev ir liela š?da disku kolekcija, tad viens labs pirkums, ko tev vajadz?tu veikt ir CD soma, kur? tad ir iesp?jams ievietot desmitiem vai pat simtiem disku un t?d? veid? vienm?r tos visus pa?emt sev l?dzi. CD somas var b?t noder?gas geimeriem un datoru instel?t?jiem, k? ar? m?zikas cien?t?jiem un pamat? t?s atvieglo šo disku glab?šanu un dod tev vair?k br?vas vietas. Padom?jiet cik daudz vietu aiz?em lielais diska plastmasas v?ci?š, kurš ir desmitiem reižu biez?ks nek? pats disks un, ja tev ir 100 diski tad š? ?upa, kura tev ir vajadz?ga b?s ?oti liela. Bet CD soma tad tev šo izm?ru var samazin?t pat vair?kas reizes un ar? dos tev iesp?ju saglab?t diskus vien? viet?, un t? tu tos neizm?t?si pa visu m?ju, k? tas parasti notiek. CD som?s var ievietot gan parastos CD diskus gan jaunos BlueRay diskus jo visiem tiem ir viens izm?rs, un somas tad ar? tiek veidotas, lai taj?s var?tu ievietot š? izm?ra diskus.

cd somas

getcomixxx.com