kinkyporn.cc
Multimēdija

Akumulatori un Ladetaji

M?sdien?s piln?gi visas digit?l?s iek?rtas ko m?s lietojam ir apr?kotas ar baterij?m, jeb akumulatoriem, kurus ir iesp?jams uzl?d?t neskait?mas reizes un t?d? veid? m?s varam nodrošin?t šo ier??u vieglu p?rvietošanu un ?stu portativit?ti. Visas m?sdienu ier?ces s?kot no digit?laj?m fotokamer?m l?dz viedt?lru?iem un portat?vajiem datoriem izmanto akumulatorus, bet t?p?c, ka š?du akumulatori uzl?des-izl?des cikli ir ierobežoti un parasti ir no 500 l?dz 1500 reiz?m, tad parasti ar? ir nepieciešams ieg?d?ties jaunu akumulatoru tad, kad ier?ce v?l nav savu m?žu nokalpojusi. Ieg?d?joties, piem?ram, portat?vo datoru, parasti m?s to izmantojam vair?k k? 2 vai 3 gadus, bet akumulators pie ikdienas lietošanas jau p?c 2 vai 3 gadiem noteikti b?s visai nolietojies un nesp?s vairs uz?emt tik daudz ener?ijas, k? tas vija s?kum?. Un tieši t?p?c tad ar? ir pieejami daž?di mai?as akumulatori. Un, protams, ar? nevajag aizmirst par parastaj?m AA un AAA baterij?m, kuras tad ar? mums ir nepieciešamas visdaž?d?kaj?m iek?rt?m un šeit ar? daudz lab?k ir ieg?d?ties tieši uzl?d?jamus akumulatorus un l?d?t?ju nevis katru reizi pirkt jaunas, vienreiz lietojamas, baterijas. Protams š?das atkal-uzl?d?j?mas baterijas b?s d?rg?kas, bet laika gait? to cena noteikti tev atmaks?sies vair?kk?rt?gi, it seviš?i tad, ja tev š?s baterijas ir vajadz?gs lietot lietos apjomos.

usb ladejama baterija

getcomixxx.com