Datori

Pārāk daudz datortehnikas?

M?sdien?s ieg?d?ties datortehniku ir ?oti vienk?rši un katru gadu datoru cenas kr?tas, this kas liecina tikai par to ka M?ra likums v?l jo proj?m ir sp?k? un ik pa 2 gadiem datortehnikas ?trums, ko var ieg?d?ties par vien?du cenu palielin?s 2 reizes. Un tieši t?p?c ar? m?s varam pašlaik tur?t sav? kabat? telefonu, kuram ir jaud?g?ks procesors un operat?v? atmi?a nek? pirms 10 gadiem bija jebkuram Desktop klases datoram. Bet datoru att?st?ba un š? viegl? to ieg?šana ir rad?jusi ar? t?du paradoksu, ka cilv?ki nereti ieg?d?jas telefonus un datorus daudz vair?k nek? vi?iem paties?b? tie ir vajadz?gi un tas noved pie tehnikas nelietošanas un novecošanas.

M?s, protams, vienm?r gribam ieg?d?ties ?tr?ko un jaud?g?ko datoru un telefonu, lai var?tu to lietot bez aiz?eršan?s bet t?d??, ka datortehnika uzlabojas š?dos ?trumos, tad tad ik pa 2 vai 3 gadiem parasti ir v?lme š?s iek?rtas nomain?t, bet p?c t?da laika noteikti ka š? tehnika neb?s v?l novecojusi un v?l b?s pietiekoši laba lai to var?tu lietot vismaz v?l tikpat ilgi. T?p?c ar? lietotas datortehnikas tirgus p?d?j? laik? ir visai iecien?ta vieta, kur l?ti un viegli dab?t sev jaunu telefonu vai kl?pjdatoru un tas liecina tikai par to, ka cilv?ki bieži vien ieg?d?jas daž?das preces pat tad, kad v?l iepriekš?j?s nav novecojušas. Un tieši t?pat, k? tas ir automaš?nu tirg? tikl?dz, k? tu ieg?d?jies jaunu datoru, t? uzreiz š?s iek?rtas re?l? v?rt?ba samazin?s par 20-30% un p?c tam ar katru gadu t? v?l krietni vien samazin?s. Un tas t? it seviš?i ir ar pašiem jaud?g?kajiem datoriem, jo tiem parasti ir liel?ks uzcenojums nek? vienk?rš?m darba stacij?m, kas jau izmanto l?t?kus un zin?m?kus procesorus un citas tehnolo?ijas.

Un viss jau b?tu labi, ja cilv?ki visas š?s iek?rtas ieg?d?tos par savu naudu, ko jau ir nopeln?juši, bet paties?b? liela da?a no jaun?s tehnikas tiek pirkta uz kred?tiem un bieži vien tieši ar ?stermi?a kred?tiem un tas, savuk?rt, noz?m?, ka p?c tam ir vajadz?ga kred?tu apvienošana, lai var?tu šos aizdevumus apmaks?t un salikt vien? liel?k? kred?t?. Un t?, k? datortehnikas cena kr?t?s visai iev?rojam? ?trum? tad b?t?b? tev ar? j?atmaks? ir vair?k naudas nek? ir tavu ieg?d?to pre?u paties? v?rt?ba. Un tas neb?t nav izdev?gi!! T?p?c, ja tu gribi vienm?r ieg?d?ties jaun?k?s tehnolo?ijas, tad m??ini vismaz to dar?t par savu naudu nevis ?em kred?tus. Un tad tu daudz lab?k saprat?si, cik liela v?rt?ba ir tavai naudai!

Uncategorized

Kredīts Elektronikas iegādei

Kad tu dom? par sava n?kam? datora vai telefona ieg?di tev noteikti ir j??em ar? v?r? tas, story cik š? ier?ce tev maks?s, there jo jaun?k?s paaudzes telefoni vai ar? datori var izmaks?t tev vair?kus simtus Eiro un š?das naudas summas parasti nevienam t? vienk?rši nem?t?jas mal?. T?p?c tev ir izv?le vai nu naudu sakr?t vai ar? pa?emt kred?tu un p?c tam to pal?n?m atmaks?t. Ir pieejami daž?di kred?tu veidi, more about bet parasti vispopul?r?kais ir ?trie kred?ti, kurš tad tev ar? at?aus ieg?t naudu dažu min?šu laik? un tas ar? ieg?d?ties tev vajadz?go elektronikas iek?rtu. Tieši t?p?c ar? pirms tu s?c dom?t par to, ko tu gribi pirkt uzzini k?das finans?šanas iesp?jas tev ir pieejamas un kurš kred?ts vai l?zings tad tev ir visizdev?g?kais un, vai, piem?ram, pat?ri?a kred?ts neb?tu izdev?g?ks k? l?zings vai varb?t tom?r ?trais kred?ts ir lab?ks par visiem šiem pakalpojumiem un tom?r tu izv?l?sies to!

Galvenais ir atcer?ties, ka kred?ts netiek dots par br?vu un tev noteikti tas b?s j?atdod un v?l papildus ar? j?maks? procentu maks?jumi, t?p?c esi uzman?gs ar to, k? tu šo naudu lieto un padom? vai tev tieš?m t? prece, ko tu grasies ieg?d?ties ir vajadz?ga. Jo pret?j? gad?jum? tu tikai lieki notrieksi naudu, bet neieg?si nek?du labumu no t?. Ja tev, piem?ram, ir jau labs mobilais telefons tad k?p?c lai tu t?r?tu naudu jauna ieg?dei, un tas pats var tikt teikts ar? par cit?m l?dz?g?m iek?rt?m, t?p?c pirms katra l?muma tieš?m padom? ko tu dari un tikai tad uz?emies š?das kred?tsaist?bas!

dators

TV & Audio tehnika

LED TV

LED, seek jeb gaismu izstarojoš?s diodes ir tehnolo?ija, viagra approved ko s?k izmantot aizvien biež?k un aizvien daž?d?kos pielietojumos. LED tehnolo?ija noteikti, ka ir viena no visskaidr?kaj?m un efekt?v?kaj?m un tieši t?p?c ar? daž?dos ekr?nos s?kot no telefoniem l?dz pat TV tiek izmantotas š?s LED diodes. LED televizors pamat? noz?m? to, ka š? TV ekr?n? ir izmantotas LED diodes, kuras pat?r? maz?k ener?iju nek? parast?s Plazma vai citas tehnolo?ijas bet ar? ir daudz skaidr?kas un ar lab?ku izš?irtsp?ju. Š?ds TV tev var izmaks?t s?kot no 200 Eiro l?dz pat vair?kiem t?kstošiem un atkar?b? no t?, k?du izm?ru tu v?lies, un ar? ik labu izš?irtsp?ju tad ar? š? cena no t? main?sies. Ja tu, piem?ram, gribi TV ar 50 collu diogn?lo displeju tad tas tev noteikti izmaks?s vair?k k? 1000 Eiro, bet ja tev pietiek, piem?ram, ar 30 coll?m, tad tad tev bar izmaks?t vairs tikai 300-400 Eiro. Protams ir j??em v?r? ar? daž?das 3D funkcijas, ska?as kvalit?te un citas l?dz?gas lietas, bet pamat? liel?k? atš?ir?ba cenai b?s tieši no t?, cik liels ir š? TV izm?rs un k?da ir š? ekr?na izš?irtsp?ja. TV vienm?r ir bijis viena no galvenaj?m tehnolo?ij?m jebkur? m?j? un m?sdien?s, lai gan m?s TV skat?mies aizvien ret?k un ret?k, tom?r filmu vakari un seri?lu skat?šan?s ir neat?emam jebkuras ?imenes sast?vda?a.

LEDtv

TV & Audio tehnika

Mājas kinozāles

M?jas kinoz?le var sast?v?t no vienk?rša televizora vai ar? no projektora un ?oti labas ska?u sist?mas un viss ir atkar?gs no t?, k?ds ir tavs budžets un v?lmes. Pamat? par m?jas kinoz?li d?v? tieši ska?u sist?mu un filmu atska?ot?ju, kas parasti ietver sev? ska?ru?us, pastiprin?t?ju un ar? pašu iek?rtu kas vai nu atska?o diskus vai ar? atmi?as kart? ierakst?tos video klipus. M?jas kinoz?l?m parasti ir daž?das tumbas, kas izvietotas pa visu istabu, lai b?tu iesp?jams ieg?t ska?u, kas liekas, ka n?k no vis?m istabas pus?m. Un, protams, ar? ir nepieciešams televizors, kas tad ir galvenais uz k? tiek r?d?ta filma. M?sdienu jaun?s paaudzes LED TV ir tik skaidri, ka tos var skat?ties pat no dažu metru att?luma, bet jo liel?ks ir pats ekr?ns, jo d?rg?k tas tev izmaks?s un t?p?c ir j?sabalans? cena un izm?rs, lai ieg?tu t?du m?jas kinoz?li, k?du tu vari at?auties, bet lai t? ar? neb?tu p?r?k vienk?rša. Mums noteikti pat?k skat?ties daž?dus seri?lus un filmas savu ?imenes locek?u vai ar? draugu kl?tb?tn? un ja tev ir laba m?jas kinoz?le, tad tas ir iemesls, lai uzaicina’tu pie sevis visus pazi?as un kop?gi baud?tu k?du jaun?ko kinofilmu.

majas kino

Tālruņi

Biroja Telefoni

Biroja, viagra 60mg jeb interneta telefoni ir viena no t?m ier?c?m, discount ko m?s ikdien? tik bieži neizmantojam vai ar? neaizdom?jamies, ka m?s izmantojam, bet teju jebkur? biroj? ir š?da tipa interneta telefons, kas tad nodrošina zvanu sa?emšanu un veikšanu caur interneta pal?dz?bu. Agr?kos laikos pirms tik izplat?ti bija mobilie t?lru?i, tad cilv?ki ??ma šos IP telefonus un tad ar tiem ar? zvan?ja visur, kur tas bija nepieciešams, bet m?sdien?s daudz viegl?k ir ieg?d?ties mobilo telefonu un to izmantot, k? biroja galveno t?lruni. V?l viena lieta, kas IP telefonus ir samazin?jusi ir t?das programmas, k? Skype un WhatApp, kur ne tikai var ?atot, bet ar? izmantot zvanu veikšanai caur internetu piln?gi bez maksas. Bet bieži vien šie biroja telefoni ir visai paroc?gi un t?p?c ar?, ja tev ir v?lme tad šos telefonus var ieg?d?ties par visai zem?m cen?m un t?d? veid? ietaup?t naudu mobil? telefona pirkšanai un neuztraukties par telefona uzl?d?šanu un atjaunošanas karšu pirkšanu vai ar? r??inu apmaksu.

biroja telefons

Programmas

Mac OS

Macintosh OS, see jeb MAC oper?t?jsist?ma ir programmat?ru kopums, kas tiek izmantots, lai darbotos ar Apple rad?tajiem datoriem. MAC OS ir oper?t?jsist?ma, gluži t?pat, k? Windows, bet t? ir veidota speci?li priekš Macintosh datoriem, ko ražo Apple komp?nija. Šo oper?t?jsist?mu ir iesp?jams izvietot uz daž?diem datoriem, bet pamat? t? tiek veidota, lai b?tu savienojama kop? ar Apple komp?nijas rad?taj?m ier?c?m, t?d? veid? radot lietot?jiem ?oti labu kop?jo lietot?ja iespaidu. Ja Windows oper?t?jsist?m?m ir j?sp?j darboties uz jebk?d? tipa datoriem, tad MAC OS tiek veidots, lai darbotos uz specifiskiem datora mode?iem un t?p?c tiek tieši veidots, lai tieši labi darbotos uz šiem dzelžiem. Mac OS ir veidots tieši priekš darba un m?jas lietošanas un tas nav dom?ts priekš sp??u sp?l?šanas vai cit?m t?d?m darb?b?m. Tieši t?p?c ar? MAC datorus un programmas parasti lieto tieši studenti, uz??mumi un cilv?ki kuriem darbs ir tieši saist?tas ar datoriem. Š? oper?t?jsist?ma ir veidota tieši t?, lai b?tu ar to viegli str?d?t un b?tu iesp?jams visu viegli atrast, bet taj? pat laik? ar? lai piem?ram, programm?t?ji var?tu paši izveidot savu darba vidi, k? vien vi?i to v?las.

macos

Programmas

Speles

Sp?les ir t? lieta, link kas ?auj izbaud?t gan datoru gan telefonu tajos br?žos, gad nav ko dar?t un, protams, ar? ir pieejamas daž?das speci?las sp??u konsoles, ar ko tad ar? ir iesp?jams sp?l?t dažnedaž?d?k?s sp?les. Sp??u industrija vis? pasaul? ir ?oti liela un liel?k?s platformas uz k? tad tiek sp?l?tas š?das sp?les tad ar? ir mobilie telefoni, sp??u datori un sp??u konsoles, bet tieši p?d?jo gadu laik? mobilie telefoni ir s?kuši ie?emt aizvien liel?ku un liel?ku tirgus da?u, jo,lai gan tie nav tik jaud?gi k? konsoles vai datori, tom?r tie vienm?r ir l?dzi! Sp?les var ieg?d?ties gan diskos gan atmi?as kart?s gan ar? vienk?rši nol?d?jot t?s caur internetu, un tas ir atkar?gs no t?, k?du platformu tu gribi izmantot, jo, piem?ram, mobil? telefona sp?les diezin vai tu var?si ieg?t diskos, vai piem?ram, konsoles sp?les parasti n?k tikai diskos un t?s nevar nol?d?t internet?. Ar? sp??u cenas ir ?oti daž?das s?kot no p?ris desmitiem centu par vienk?rš?m mobilo telefonu sp?l?m l?dz vair?kiem desmitiem Eiro par nopietn?m sp??u konso?u lab?kaj?m sp?l?m, kuru veidošan? it izt?r?ti vair?ki simti miljonu un kas izmanto piln?gi visas jaun?k?s tehnolo?ijas un iet tikai uz jaun?k?s tehnikas. Glob?lais sp??u tirgus it milz?gs un visticam?k, ka tas aizvien tikai augs jo cilv?kiem pat?k labi pavad?t laiku un atp?sties, un sp?l?jot sp?les var savienot abas š?s darb?bas.

pc speles

Tīkla aprīkojums

Komutatori (SWITCH)

Komutators, jeb taut? sauktais Switch ir datort?klu vad?bas iek?rta, kurai tiek piesl?gtas vair?kas iek?rtas(datori) un tad šis komutators sadala vienu ien?košo un izejošo t?klu uz vis?m š?m ier?c?m. Pirmie komutatori par?d?j?s apgroz?b? aptuveni 1990. gad? un tie ir daudz efekt?v?ki nek? vienk?ršie HUB tipa t?kla maršrut?t?ji, jo šie komutatori ir sp?j?gi p?c datora MAC adres?m noteikt kurš dators s?ta un kurš sa?em noteiktos datus un t?d? veid? sadal?t gan ien?koši gan izejošo datu pl?smu. Š?d? veid? ir iesp?jams visai iev?rojami paaugstin?t jebkura t?kla efektivit?ti un padar?t katra lietot?ja piek?uvi ?r?j?m t?klam ?tr?ku, kas tad ar? ir š?das iek?rtas galvenais m?r?is. Un v?l papildus ar? šie komutatori pal?dz uzlabot datort?kla droš?bu, jo tie ne?auj nezin?miem datiem nok??t pie darbstacij?m un aiztur daž?da veida uzbrukumus s?kot no DDOS l?dz nopietniem datu z?dz?bas nodar?jumiem. Komutatoru cenas m?dz b?t s?kot no p?ris desmit Eiro l?dz vair?kiem simtiem Eiro, ja jums ir nepieciešama iek?rta ar vair?k k? 10 daž?diem portiem lielam ofisam vai k?dai citai lielai ?kai. Komutatori, lai gan nav tik izplat?ti, k? citi datort?klu produkti, tom?r ir noder?gas iek?rtas un bez tiem nemaz nav iedom?jama neviena datort?kla uzb?ve.

switch

Foto un video

Digitālās fotokameras

Digit?l?s fotokameras ar katru gadu paliek aizvien l?t?kas, maz?kas un ar lab?ku izš?irtsp?ju un nu mums jau savos viedt?lru?os ir iesp?jams ieg?t pietiekoši labus att?lus, lai, pat, tos pietuvinot, att?los neb?tu izpl?dumu un neskaidr?bu. Digit?ls pamat? noz?m? to, ka ar šiem apar?tiem uz?emti att?li tiek saglab?ti atmi?? un v?l?k tos ir iesp?jams gan apskat?t dator? vai TV ekr?n?. M?sdien?s vienk?rša digit?l? kamera vairs nevar sacensties ar t?lruni, jo jaun?ko mode?u telefoniem kameras ir tik labas, ka t?s noteikti ir pietiekošas ikdienas fotogr?fiju uz?emšanai. Un tieši t?p?c, ka š?s kameras ir tik labas, tad nav v?rts staip?t l?dzi v?l vienu iek?rtu lai tikai uz?emtu papildus bildes, ja to ir iesp?jams izdar?t ar savu t?lruni. Bet m?sdien?s digit?l?s kameras vair?k tiek lietotas tieši profesion??u vai pus-profesion??u att?lu rad?šanai. Digit?l?s spogu?kameras m?sdien?s ir palikušas pietiekoši l?tas, lai t?s nemaks?tu vair?k k? tavs viedt?lrunis un t?p?c, ja tu v?lies uz?emt tieš?m labas kvalit?tes att?lus tad š?das kameras ieg?de noteikti b?s laba izv?le. Š?m spogu?kamer?m parasti att?lu izm?ri un izš?irtsp?jas ir daudz augst?kas nek? telefoniem un ar? šo att?lu kvalit?te parasti ir daudz lab?ka, t?p?c dz?ves liel?kos mirk?us, k? k?zas, ball?tes un izlaidumus daudz lab?k ir fotograf?t tieši ar š?d?m kamer?m!

digitala kamera<

Foto un video

Binokli

V?l viena ier?ce, par ko m?s ikdien? neaizdom?jamies, bet kas noteikt?m cilv?ku kategorij?m ir visai noder?ga ir binoklis, ar ko ir iesp?jams pietuvin?t t?lu esošus objektus ar optisko l?cu pal?dz?bu. Binok?i un teleskopi tiek izmantoti gan astronomij?, gan med?b?s, k? ar? vienk?rši putnu un dabas v?rošan?. Ar binokli ir iesp?jams pietuvin?t lietas, kuras ar neapbru?otu aci nemaz nav iesp?jams saskat?t un t?p?c š?s ier?ces pal?dz gan milit?rajiem cilv?kiem, gan ar? nov?rot?jiem un vienk?ršiem iedz?vot?jiem, kas v?las ieraudz?t kaut ko t?lum?. Ar binokli ir ?oti interesanti skat?ties uz m?nesi vai ar? nov?rto dz?vniekus vi?u dab?gaj? dz?ves ritm? to darot no t?luma un netrauc?jot vi?us. Binok?u cenas m?dz b?t no p?ris desmitiem Eiro l?dz pat vair?kiem simtiem par tieš?m profesion?l?m iek?rt?m un pat vair?ki t?kstoši par specifiskiem binok?iem, ar, piem?ram, nakts skata iesp?ju vai ar? t?diem, ar kuriem ir iesp?jams noteikt siltuma objektus vai ar? digit?li uz?emt t?s pašas bildes, kuras tad ar? ir iesp?jams saskat?t ar savu aci. Binoklis noteikti nav t? popul?r?k? prece, bet t? var b?t ?oti laba d?vana Ziemassv?tku laik? un interesanta iek?rta daž?diem pas?kumiem.

binoklis

getcomixxx.com